...กิจกรรมโรงเรียนทหารราบ.....  
 
 
  • การตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร. ประจำปี ๒๕๕๗
    โดยมี พล.ต. ชำนาญ เกิดผล ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
    เมื่อ ๙ เม.ย.๕๗ เวลา ๐๘๓๐ - ๑๒๐๐ ณ อาคาร กศ.รร.ศร.