...กิจกรรมโรงเรียนทหารราบ.....  
 
 
  • พอ.หญิง ศิริพร ปัญญาจันทร์ หน.สปศ.รร.ร.ศร. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง วิธีการและเทคนิคการประเมินองค์ประกอบที่
    ๓ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม
    ในการอบรมผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ รร.กง.กง.ทบ. ในวันที่ ๒๖ มี.ค.๕๗ และ
    เป็นวิทยากรกลุ่มฝึกปฎิบัติในวันที่ ๒๗ - ๒๘ มี.ค.๕๗ ณ รร.ส.สส.ทบ.