หน่วย นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน ลูกจ้าง รวม รายละเอียด
บก.รร.ร.ศร.
34
105
12
151
กศ.รร.ร.ศร.
97
107
12
216
กรม นร.รร.ร.ศร.
44
152
20
216
รวม
175
364
44
583
 
.......................................................................................................................................................