...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึึกษา.....  
 
 
  • กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาระหว่างหน่วยงาน
    โดย พ.อ.หญิง ศิริพร ปัญญาจันทร์ หน.สปศ.รร.ร.ศร. ให้คำแนะนำการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาแก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบของ นขต.รร.ร.ศร. และ การสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่ ของ รร.นส.ทบ.