...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึึกษา.....  
 
 
  • การประเมินคุณภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ร.ศร. ประจำปี ๒๕๕๖ ( ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ) โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ ทบ.เมื่อ ๘ ก.พ.๕๖ ณ อาคาร กศ.รร.ร.ศร. ๑ ชั้น ๓ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๓๐
    โดยมี พล.ท.ปณิธาน เชิญอักษร ที่ปรึกษา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินฯ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
    ของ รร.ร.ศร. ได้ระดับคะแนน ๔.๒๐