...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึึกษา.....  
 
 
  • กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.ร.ศร. ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๕๖
    เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ และ เวลา ๑๓๐๐–๑๕๐๐ สถานที่ อาคาร กศ.รร.ร.ศร.๒ ชั้น ๓ (ห้องเรียนคอมพิวเตอร์) ผู้เข้ารับการอบรม
    จาก นขต.บก.รร.ร.ศร. และ นขต.รร.ร.ศร. จำนวน ๒๕ นาย โดยมี พ.อ.หญิง ศิริพร ปัญญาจันทร์ หน.สปศ.รร.ร.ศร.
    เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบและกลไกการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดทำแผนงาน/โครงการ