...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึึกษา.....  
 
 
  • หัวหน้า.สปศ.ฯ ให้คำแนะนำการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบองค์ประกอบของ กรม นร.รร.ร.ศร.
    เมื่อวันที่ 26 ส.ค.56 ณ ห้องประชุม บก.รร.ร.ศร. เวลา 10.00-11.30 น.