...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึึกษา.....  
 
 
  • กศ.รร.ร.ศร. ได้เรียนเชิญ หน.สปศ.รร.ร.ศร. เข้าร่วมประชุมชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง การให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
    ในองค์ประกอยที่ 2,4 และ 5 เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 56 ณ ห้องประชุม กศ.รร.ร.ศร. 1 ชั้น 2 เวลา 10.00-12.30 น.