...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึึกษา.....  
 
 
  • การประเมินคุณภาพภายใน รร . ร. ศร. (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2556 โดย คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยมี พ.อ.หญิง ศิริพร ปัญญาจันทร์ หน.สปศ.รร.ร.ศร. /หัวหน้าคณะผู้ประเมินฯ ประชุมชี้แจงในภาพรวมให้กับ คณะกรรมการก่อนการประเมิน ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09.00-15.30 น.