...กิจกรรม / ผลงานการประกัน คุณภาพการศึกษา.....  
 
 
  • ในวันที่ 4 ต.ต.56 เวลา 13.30-15.30 น. พ.อ.หญิง ศิริพร ปัญญาจันทร์ หน.สปศ.รร.ร.ศร. ให้คำแนะนำผู้รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 3 และ 6
    แก่เจ้าหน้าที่ ในเรื่องระบบกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา ขั้นตอนการบูรณาการงานประกันฯ/งานประจำและการเขียนแผนงานโครงการ
    ณ ห้องประชุม บก.รร.ร.ศร.