การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management”

KnowledgeManagement หรือที่เรียกสั้นๆว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนว ทางการทำงานภายในองค์กรเพื่อทำให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทำการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้ขององค์กรไปให้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้เกิด การต่อยอดของความ รู้, นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่ง การเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้นคือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึง ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

แก้ไขล่าสุด 2012-08-02


...
...

ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านการวิจัย

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา