ขั้นตอนการเปิดใช้งาน E-Book กองการศึกษาโรงเรียนทหารราบ

1. ให้ดำเนินการ ดาวน์โหลด โปรแกรม FlipViewer และติดตั้งโปรแกรม

2. ทำการคัดลอก URL E-Book ที่ต้องการอ่าน

3. เปิดโปรแกรม FlipViewer และทำการวาง URL ของ E-Book ที่ต้องการอ่าน ไว้ที่ช่อง address และ Enter เพื่อทำการเปิด


แผนแม่บท

COPY

คู่มือการจัดการความรู้

COPY

คู่มือการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ

COPY

คู่มือครูอาจารย์

COPYฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©