<%@page pageEncoding="UTF-8"%> INFANTRY SCHOOL โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบโรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ

กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชนข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการประเมินวิทยฐานะ พ.ศ.2560 (สปท.)
หนังสือรับรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารราบ
นโยบายการปฏิบัติงาน ของ ยศ.ทบ. ปี ๒๕๖๐
หลักสูตร ส.ชั้นต้น ณ ที่ตั้งหน่วย
หลักสูตร ส.อาวุโสที่ตั้งหน่วย
หลักสูตร ส.อาวุโสที่ตั้งหน่วย
บัญชีรายการของใช้ส่วนตัวสำหรับ นนส.เหล่า ร. รุ่นที่ ๓๙/๕๘
หลักฐานการทำหนังสือรับรายงานตัวฯ หลักสูตรพิเศษ ๕๘
ระบบสารสนเทศ ทบ. (E-ARMY)
ประกาศผลการสอบพนักงาน(ลูกจ้่างชั่วคราว)อุทยานราชภักดิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศสอบรับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี ๒๕๕๙ new
ชี้แจงการทำหนังสือสัญญาของ นนส.เหล่า ร. ปี 2559 คำแนะนำการเตรียมหลักฐานฯ
ระบบฐานข้อมูลกำลังพล รร.ร.ศร.
ระบบคลังข้อสอบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ E-LEARNING
e-learning โรงเรียนทหารราบ
Ebook กศ.รร.ร.ศร.
e-book สปศ.รร.ร.ศร.
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.ร.ศร.
ระบบสารสนเทศด้านส่งกำลังบำรุง รร.ร.ศร.
ระบบผู้สำเร็จการศึกษา รร.ร.ศร.
ระบบสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ออนไลน์ รร.ร.ศร.
คลังความรู้ รร.ร.ศร.
แบบประเมินความคิดเห็นต่อการใช้ปรัชญา ฯ รร.ร.ศร. ประจำปีงบประมาณ 2560ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©