" ทำเนียบ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ "

พลตรี ศิริ สวมิวัสดุ์
ตั้งแต่ 19 พ.ย.2495 - 24 ธ.ค.2500
พลตรี ทิพย์ ธีระธาดา
ตั้งแต่ 30 ธ.คง2500 - 30 ก.ย.2507
พลตรี สวัสดิ์ เผ่าบุญเสริม
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2507 - 30 ก.ย.2513
พลตรี วิเชียร ชินะโยธิน
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2513 - 30 ก.ย.2516
พลตรี ปิ่น ธรรมศรี
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2516 - 30 ก.ย.2518

พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขกะ
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2518 - 30 ก.ย.2522
พลตรี เรื่อ สุมะโน
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2522 - 30 ก.ย.2524
พลตรี ประสิทธิ์ วรเนตร
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2524 - 30 ก.ย.2526
พลตรี ทวีป บุญตานนท์
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2526 - 30 ก.ย.2529
พลตรี จรูญ พูนสนอง
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2529 - 27 มี.ค.2532

พลตรี เผด็จ วัฒนภูมิ
ตั้งแต่ 28 มี.ค.2532 - 30 ก.ย.2533
พลตรี วีรยุทธ อินวะษา
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2533 - 30 ก.ย.2534
พลตรี ปรีชา แคล้วปลอดทุกข์
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2534 - 30 ก.ย.2536
พลตรี เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2536 - 30 ก.ย.2539
พลตรี ชุมแสง สวัวดิสงคราม
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2539 - 1 ต.ค.2542

พลตรี วิเชียร พันธุ์มงคล
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2542 - 1 ต.ค.2545
พลตรี กำพล วิทยาสารรณยุต
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2545 - 1 ต.ค.2546
พลตรี การต์ สุมะโน
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2546 - 1 เม.ย.2548
พลตรี บุญสืบ คชรัตน์
ตั้งแต่ 1 เม.ย.2548 - 29 เม.ย.2549
พลตรี นิวัตร มีนะโยธิน
ตั้งแต่ 29 พ.ย.2495 - 1 ต.ค.2552

 
พลตรี สมวุฒิ แตงสาขา
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2554
พลตรี อภิชัย หงษ์ทอง
ตั้งแต่ 19 ต.ค.2554 - 30 ก.ย.2556
พลตรี นพดล ยิ้มถนอม
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2558
พลตรี ดนัย กฤษเมธาวี
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2558 - ปัจจุบัน

 

Untitled Document

" ทำเนียบ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารราบ "

 

 

 

พันเอก สำราญ แพทยสกุล
ตั้งแต่ 25 ธ.ค.2498 - 1 ม.ค.2500

พันเอก สด ประยูรสุข
ตั้งแต่ 2 ม.ค.2500 - 20 เม.ย.2502

พันเอก วิเชียร ชินนะโยธิน
ตั้งแต่ 12 ต.ค.2502 - 30 ก.ย.2507

พันเอก วิเชียร ชินนะโยธิน
ตั้งแต่ 12 ต.ค.2502 - 30 ก.ย.2507

พันเอก สนิท หวังเจริญ
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2507 - 30 ก.ย.2513

 

 

 

พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขะ
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2513 - 28 ก.พ.2517

พันเอก ประสิทธิ์ วรเนตร
ตั้งแต่ 1 มี.ค.2517 - 30 ก.ย.2518

พันเอก เรื่อ สุมะโน
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2518 - 30 ก.ย.2522

พันเอก วีรยุทธ พงษ์มี
ตั้งแต่ 6 พ.ย.2522 - 5 พ.ย.2523

พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา
ตั้งแต่ 5 พ.ย.2523 – 1 ต.ค.2524

 

 

 

พันเอก ประจวบ กาญจนพันธ์
ตั้งแต่ 9 ต.ค.2524 – 11 ต.ค.2526

พันเอก สนั่น นักสำรวจ
ตั้งแต่ 12 ต.ค.2526 – 1 ต.ค.2527

พันเอก เทิดศักดิ์ มารมย์
ตั้งแต่ 2 ต.ค. 2527 – 28 ม.ค.2529

พันเอก วุฒิ รอดพ่วง
ตั้งแต่ 19 ก.พ.2529 – 25 ต.ค.2530

พันเอก ธีระนิติ โชติยานนท์
ตั้งแต่ 25 ต.ค.2530 – 18 เม.ย.2534

 

 

 

พันเอก เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล
ตั้งแต่ 18 เม.ย.2534 – 15 ต.ค.2535

พันเอก ชนินทร์ มหาตมัน
ตั้งแต่ 16ต.ค.2535 – 18 พ.ย.2536

พันเอก เดชา บุญญะไชย
ตั้งแต่ 18 พ.ย.2536 – 2 ต.ค.2537

พันเอก เรืองศิลป์ เจียระวานิช
ตั้งแต่ 2 ต.ค.2537 – 12 พ.ย.2539

พันเอก สุภนิตย์ วีรเธียร
ตั้งแต่ 12 พ.ย.2539 – 1 พ.ย.2540

 

 

 

 

พันเอก โตมร กิติโสภณ
ตั้งแต่ 1 พ.ค.2540 – 4 พ.ย25.41

พันเอก จริยะ ทองทับ
ตั้งแต่ 4 พ.ย.2541 – 1 ต.ค.2544

พันเอก กานต์ สุมะโน
ตั้งแต่ 1 ต.ค.2544 – 8 ต.ค.2545

พันเอก สมศักดิ์ เกิดสุขผล
ตั้งแต่ 8 ต.ค.2545 – 3 ต.ค.2546

พันเอกนุ โชติสันต์
ตั้งแต่ 3 ต.ค.2546 – 23 เม.ษ.2548

พันเอก วิหาร นาคกุลบุตร
ตั้งแต่ 23 เม.ย.2548 – 25 พ.ค.2549

พันเอก ณรงค์ สุดประเสริฐ
ตั้งแต่ 25 พ.ค.2549 – 4 เม.ย.2550

พันเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว
ตั้งแต่ 4 เม.ย.2550 – 26 พ.ค.2552

พันเอก ยุทธนา ปานมุข
ตั้งแต่ 26 พ.ค.2552 – 3 ต.ค.2555

พันเอก นพดล ยิ้มถนอม
ตั้งแต่ 3 ต.ค.2555 – 30 ก.ย.2556

   

พันเอก ธรณิศ นิลวิไล
ตั้งแต่ 4 ต.ค.2556 – 30 เม.ย.2558

พันเอก ศักดา วรรณโภคา
ตั้งแต่ 30 เม.ย.2558 – 8 ต.ค.2558 

พันเอก กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช
ตั้งแต่ 8 ต.ค.2558 – ปัจจุบัน

 

 

 
ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©