พลตรี ศิริ สวมิวัสดุ์
พลตรี ศิริ สวมิวัสดุ์

ตั้งแต่ 19 พ.ย.2495 - 24 ธ.ค.2500

พลตรี ทิพย์ ธีระธาดา
พลตรี ทิพย์ ธีระธาดา

ตั้งแต่ 30 ธ.ค.2500 - 30 ก.ย.2507

พลตรี สวัสดิ์ เผ่าบุญเสริม
พลตรี สวัสดิ์ เผ่าบุญเสริม

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2507 - 30 ก.ย.2513

พลตรี วิเชียร ชินะโยธิน
พลตรี วิเชียร ชินะโยธิน

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2513 - 30 ก.ย.2516

พลตรี ปิ่น ธรรมศรี
พลตรี ปิ่น ธรรมศรี

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2516 - 30 ก.ย.2518

พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขกะ
พลตรี ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขกะ

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2518 - 30 ก.ย.2522

พลตรี เรื่อ สุมะโน
พลตรี เรื่อ สุมะโน

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2522 - 30 ก.ย.2524

พลตรี ประสิทธิ์ วรเนตร
พลตรี ประสิทธิ์ วรเนตร

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2524 - 30 ก.ย.2526

พลตรี ทวีป บุญตานนท์
พลตรี ทวีป บุญตานนท์

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2526 - 30 ก.ย.2529

พลตรี จรูญ พูนสนอง
พลตรี จรูญ พูนสนอง

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2529 - 27 มี.ค.2532

พลตรี เผด็จ วัฒนภูมิ
พลตรี เผด็จ วัฒนภูมิ

ตั้งแต่ 28 มี.ค.2532 - 30 ก.ย.2533

พลตรี วีรยุทธ อินวะษา
พลตรี วีรยุทธ อินวะษา

1ตั้งแต่ 1 ต.ค.2533 - 30 ก.ย.2534

พลตรี ปรีชา แคล้วปลอดทุกข์
พลตรี ปรีชา แคล้วปลอดทุกข์

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2534 - 30 ก.ย.2536

พลตรี เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์
พลตรี เพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2536 - 30 ก.ย.2539

พลตรี ชุมแสง สวัวดิสงคราม
พลตรี ชุมแสง สวัวดิสงคราม

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2539 - 1 ต.ค.2542

พลตรี วิเชียร พันธุ์มงคล
พลตรี วิเชียร พันธุ์มงคล

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2542 - 1 ต.ค.2545

พลตรี กำพล วิทยาสารรณยุต
พลตรี กำพล วิทยาสารรณยุต

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2545 - 1 ต.ค.2546

พลตรี การต์ สุมะโน
พลตรี การต์ สุมะโน

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2546 - 1 เม.ย.2548

พลตรี บุญสืบ คชรัตน์
พลตรี บุญสืบ คชรัตน์

ตั้งแต่ 1 เม.ย.2548 - 29 เม.ย.2549

พลตรี นิวัตร มีนะโยธิน
พลตรี นิวัตร มีนะโยธิน

ตั้งแต่ 29 พ.ย.2495 - 1 ต.ค.2552

พลตรี สมวุฒิ แตงสาขา
พลตรี สมวุฒิ แตงสาขา

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2552 - 30 ก.ย.2554

พลตรี อภิชัย หงษ์ทอง
พลตรี อภิชัย หงษ์ทอง

ตั้งแต่ 19 ต.ค.2554 - 30 ก.ย.2556

พลตรี นพดล ยิ้มถนอม
พลตรี นพดล ยิ้มถนอม

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2556 - 30 ก.ย.2558

พลตรี ดนัย กฤษเมธาวี
พลตรี ดนัย กฤษเมธาวี

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2558 - 1 เม.ย.2560

พลตรี สุเทพ  นพวิง
พลตรี สุเทพ นพวิง

ตั้งแต่ 1 เม.ย.2560 - 30 ก.ย.2561

พลตรี ประสาร  รวยดี
พลตรี ประสาร รวยดี

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2561 - ปัจจุบัน


พันเอก สำราญ แพทยสกุล
พันเอก สำราญ แพทยสกุล

ตั้งแต่ 25 ธ.ค.2498 - 1 ม.ค.2500

พันเอก สด ประยูรสุข
พันเอก สด ประยูรสุข

ตั้งแต่ 2 ม.ค.2500 - 20 เม.ย.2502

พันเอก วิเชียร ชินนะโยธิน
พันเอก วิเชียร ชินนะโยธิน

ตั้งแต่ 12 ต.ค.2502 - 30 ก.ย.2507

พันเอก วิเชียร ชินนะโยธิน
พันเอก วิเชียร ชินนะโยธิน

ตั้งแต่ 12 ต.ค.2502 - 30 ก.ย.2507

พันเอก สนิท หวังเจริญ
พันเอก สนิท หวังเจริญ

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2507 - 30 ก.ย.2513

พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขะ
พันเอก ณรงค์ฤทธิ์ มหารักขะ

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2513 - 28 ก.พ.2517

พันเอก ประสิทธิ์ วรเนตร
พันเอก ประสิทธิ์ วรเนตร

ตั้งแต่ 1 มี.ค.2517 - 30 ก.ย.2518

พันเอก เรื่อ สุมะโน
พันเอก เรื่อ สุมะโน

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2518 - 30 ก.ย.2522

พันเอก วีรยุทธ พงษ์มี
พันเอก วีรยุทธ พงษ์มี

ตั้งแต่ 6 พ.ย.2522 - 5 พ.ย.2523

พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา
พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา

ตั้งแต่ 5 พ.ย.2523 – 1 ต.ค.2524

พันเอก ประจวบ กาญจนพันธ์
พันเอก ประจวบ กาญจนพันธ์

ตั้งแต่ 9 ต.ค.2524 – 11 ต.ค.2526

พันเอก สนั่น นักสำรวจ
พันเอก สนั่น นักสำรวจ

ตั้งแต่ 12 ต.ค.2526 – 1 ต.ค.2527

พันเอก เทิดศักดิ์ มารมย์
พันเอก เทิดศักดิ์ มารมย์

ตั้งแต่ 2 ต.ค. 2527 – 28 ม.ค.2529

พันเอก วุฒิ รอดพ่วง
พันเอก วุฒิ รอดพ่วง

ตั้งแต่ 19 ก.พ.2529 – 25 ต.ค.2530

พันเอก ธีระนิติ โชติยานนท์
พันเอก ธีระนิติ โชติยานนท์

ตั้งแต่ 25 ต.ค.2530 – 18 เม.ย.2534

พันเอก เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล
พันเอก เกตุเสพสวัสดิ์ ภักดีกุล

ตั้งแต่ 18 เม.ย.2534 – 15 ต.ค.2535

พันเอก ชนินทร์ มหาตมัน
พันเอก ชนินทร์ มหาตมัน

ตั้งแต่ 16ต.ค.2535 – 18 พ.ย.2536

พันเอก เดชา บุญญะไชย
พันเอก เดชา บุญญะไชย

ตั้งแต่ 18 พ.ย.2536 – 2 ต.ค.2537

พันเอก เรืองศิลป์ เจียระวานิช
พันเอก เรืองศิลป์ เจียระวานิช

ตั้งแต่ 2 ต.ค.2537 – 12 พ.ย.2539

พันเอก สุภนิตย์ วีรเธียร
พันเอก สุภนิตย์ วีรเธียร

ตั้งแต่ 12 พ.ย.2539 – 1 พ.ย.2540

พันเอก โตมร กิติโสภณ
พันเอก โตมร กิติโสภณ

ตั้งแต่ 1 พ.ค.2540 – 4 พ.ย25.41

พันเอก จริยะ ทองทับ
พันเอก จริยะ ทองทับ

ตั้งแต่ 4 พ.ย.2541 – 1 ต.ค.2544

พันเอก กานต์ สุมะโน
พันเอก กานต์ สุมะโน

ตั้งแต่ 1 ต.ค.2544 – 8 ต.ค.2545

พันเอก สมศักดิ์ เกิดสุขผล
พันเอก สมศักดิ์ เกิดสุขผล

ตั้งแต่ 8 ต.ค.2545 – 3 ต.ค.2546

พันเอกนุ โชติสันต์
พันเอกนุ โชติสันต์

ตั้งแต่ 3 ต.ค.2546 – 23 เม.ษ.2548

พันเอก วิหาร นาคกุลบุตร
พันเอก วิหาร นาคกุลบุตร

ตั้งแต่ 23 เม.ย.2548 – 25 พ.ค.2549

พันเอก ณรงค์ สุดประเสริฐ
พันเอก ณรงค์ สุดประเสริฐ

ตั้งแต่ 25 พ.ค.2549 – 4 เม.ย.2550

พันเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์
พันเอก ทิวะพร ชะนะพะเนาว์

ตั้งแต่ 4 เม.ย.2550 – 26 พ.ค.2552

พันเอก ยุทธนา ปานมุข
พันเอก ยุทธนา ปานมุข

ตั้งแต่ 26 พ.ค.2552 – 3 ต.ค.2555

พันเอก นพดล ยิ้มถนอม
พันเอก นพดล ยิ้มถนอม

ตั้งแต่ 3 ต.ค.2555 – 30 ก.ย.2556

พันเอก ธรณิศ นิลวิไล
พันเอก ธรณิศ นิลวิไล

ตั้งแต่ 4 ต.ค.2556 – 30 เม.ย.2558

พันเอก ศักดา วรรณโภคา
พันเอก ศักดา วรรณโภคา

ตั้งแต่ 30 เม.ย.2558 – 8 ต.ค.2558

พันเอก กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช
พันเอก กล้าณรงค์ ไพรีพ่ายฤทธิเดช

ตั้งแต่ 8 ต.ค.2558 – 1 เม.ย.2560

พันเอก สุรัฐ  สิริโกสินทร์
พันเอก สุรัฐ สิริโกสินทร์

ตั้งแต่ 1 เม.ย.2560 - 30 ก.ย.2561

พันเอก บัญชา  เปียจำปา
พันเอก บัญชา เปียจำปา

ตั้ง 4 ต.ค.2561 - ปัจุุบัน


ชื่อ

ดำรงตำแหน่งชื่อ

ดำรงตำแหน่งชื่อ

ดำรงตำแหน่งชื่อ

ดำรงตำแหน่ง

ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©