ประวัติ โรงเรียนทหารราบ

โรงเรียนทหารราบมีกำเนิดควบคู่มากับ ศูนย์การทหารราบ มาโดยตลอด นับตั้งแต่ ร.ศ.๑๑๑ ( พ.ศ.๒๔๓๕ )

มีประวัติอันยาวนาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการปับปรุงภารกิจ การจัด และรวมทั้งได้เปลี่ยนนามหน่วยให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          ศูนย์การทหารราบได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๙ มีนามหน่วยว่า กรมจเรทหารราบ ตั้งอยู่ในกระทรวงกลาโหม จังหวัดพระนคร ขึ้นตรงต่อจเรทัพบก

          เมื่อ พ.ศ.๑๔๕๕ โรงเรียนทหารราบก่อกำเนิดจาก โรงเรียนแม่นปืน เป็นหน่วยขึ้นตรงของ แผนกจเรทหารราบ ได้เปิดการศึกษาครั้งแรกใน ๑๘ กันยายน ๒๔๕๕ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๐๒ฝ๑๔๖๔๐ ลง ๑๘ กันยายน ร.ศ.๑๓๑

          เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ โรงเรียนแม่นปืน ได้เปลี่ยนเป็น " โรงเรียนเพิ่มวิชาสำหรับนายทรารราบ " และต่อมากรมจเรทหารราบได้รวมหน่วยกับจเรทัพบก มีนามใหม่ว่า กรมจเรทัพบก และการปืนเล็กปืนกล

          เมื่อ พ.ศ.๑๔๖๕ - ๒๔๗๘ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " แผนกโรงเรียนทหารราบ "

          เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลางโหม ที่ ๘๐ฝ๑๕๓๒๒ ลง ๕ มี.ค.๗๔ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขการจัดการปกครอง กระทรวงกลาโหม ให้มีการโอนแผนกโรงเรียนทหารราบ ให้ขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก

          เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๘ ได้มีการปรับปรุงแผนกโรงเรียนทหารราบ เป็น โรงเรียนทหารราบในรูปกองพัน และ กรมจเรทัพบกและการปืนเล็กปืนกล ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก เดิมมีที่ตั้งอยู่ใน กระทรวงกลาโหม 

จังหวัดพระนคร ย้ายไปอยู่ที่ตำบลบางขุนพรหม จังหวัดพระนคร และต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๑ ได้ย้ายไปอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระนารายณ์ทหารราบ อ.เมือง จว.ลพบุรี

          เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ แผนกที่ ๑ กรมจเรทหารบก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น แผนกทหารราบ เป็นส่วนราชการขึ้นกับ กรมเสนาธิการทหารบก

          เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๘ แผนกทหารราบ กรมเสนาธิการทหารบก ได้วิวัฒนาการต่อมา และได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมจเรทหารราบ ประกอบด้วยส่วนราชการที่สำคัญ ๒ ส่วน คือ

๑. แผนกเทคนิค

๒. แผนกศึกษา

แผนกเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับวิทยาการของทหารราบทั้งปวง แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ กอง คือ

( ๑ ) กองวิทยาการ เป็นผู้รับผิดชอบในการเรียบเรียงปรับปรุงตำรา, แบบฝึก, คำแนะนำ และคู่มือให้เหมาะสมกับอาวุธของทหารราบ กับมีหน้าที่ในการคิดประดิษฐ์ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องใช้ ประกอบอาวุธของทหารราบ

( ๒ ) กองฝึก เป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการฝึกทหารราบ ตลอดจนการฝึก และช่วยแนะนำชี้แจง แก้ปัญหาเกี่ยวกับการฝึกทั้งปวงของเหล่าราบ

แผนกศึกษา มีหน้าที่วางแผนการศึกษาและให้การศึกษา ตลอดจนการกำหนดการเปิดโรงเรียน กำหนดหลักสูตรของโรงเรียน กำหนดจำนวนนักเรียน และจำนวนครูที่ใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยแบ่งการดำเนินการเป็น ๒ กอง คือ

๑. กองโรงเรียนทหารราบ เป็นผู้รับผิดชอบในการปกครองนักเรียนนายทหาร และให้การศึกษา

๒. กองโรงเรียนนายสิบทหารราบ เป็นผู้รับผิดชอบ ในการปกครองและให้การศึกษา แก่นักเรียนนายสิบทหารราบ

๓. กองลูกมือ เป็นผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับการฝึกสอนอบรมพลทหาร และเป็นลูกมือในการทดลอง และการศึกษาของแผนกเทคนิค และแผนกศึกษา จัดกำลังเป็น ๒ กองร้อย คือ ๑ กองร้อยอาวุธเบา กับ ๑ กองร้อยอาวุธหนัก

          เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ มีการปรับปรุงแผนกสึกษา และเรียบชื่อใหม่ว่า " แผนกที่ ๓ กรมจเรทหารราบ " มีหน้าที่อำนวยการศึกษา ให้แก่ นายสิบ, นายทหาร เหล่าทหารราบ ส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดา ครู, อาจารย์ ในกรมจเรทหารราบ และทั่วไป

          ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๙๕ กรมจเรทหารราบ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขและได้เปลี่ยนชื่อเป็น " กรมการทหารราบ " ทั้งได้เปลี่ยนแปลงการจัดใหม่ ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม ( พิเศษ ) ที่ ๕๙/๒๓๖๔๐ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ( ครั้งที่ ๕๓ ) ลง ๑๙ พ.ย.๒๔๙๕ มีการเปลี่ยนแปลง

จากแผนกที่ ๑ กรมจเรทหารราบ เป็น โรงเรียนทหารราบ

          เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๗ กรมการทหารราบ ได้ปรับปรุงแก้ไขและเปลี่ยนชื่อเป็น " ศูนย์การทหารราบ " ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๔/๑๒๒๙๑ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ( ครั้งที่ ๙๑ ) ลง ๑๔๐ มิ.ย.๙๗ ทั้งนี้เพื่อ

ความเหมาะสมในการดำเนินการฝึกและการศึกษา ตามแนวทางกองทัพบกอเมริกันอย่างแท้จริง โดยได้กำหนด หน้าที่ และการจัดให้ ศูนย์การทหารราบ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีผู้บัญชาการทหารราบเป็นผู้บังคับบัญชา มีหน้าที่แนะนำกำลังพล และดำเนินงานในทางวิทยาการ ของเหล่าทหารราบ

โดยแบ่งส่วน รายการออกเป็น ๘ ส่วน คือ

๑. กองบัญชาการและกองร้อยบัญชาการ

๒. โรงเรียนทหารราบ 

๓. กองวิทยาการ 

๔. กองบริการ

๕. กองเสนารักษ์

๖. กองร้อยรักษาการณ์

๗.หมวดสัตวรักษ์

๘. กองพันทหารราบ

          เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ ศูนย์การทหารราบได้ย้ายจากค่าย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช จว.ลพบุรี ตั้งแต่ ๒๕ ก.พ.๑๐ มาเข้าที่ตั้ง ณ ค่ายธนะรัชต์ ซึ่งในครั้งนี้ โรงเรียนทหารราบ ในฐานะหน่วยขึ้นตรง ก็ได้ย้ายมาเข้าที่ตั้ง ปัจจุบันนี้ด้วย ซึ่งเมื่อ ๑ พ.ค.๑๐ เวลา ๑๔๐๐ ได้ทำพิธีมอบศูนย์ฝึกกำลังทดแทน

ให้แก่ พล.ต.สวัสดิ์ เผ่าบุญเสริม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ โยยมี พล.ท. โชติ หิรัณยัษฐิติ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก ให้เกียรติมาเป็นประธาน

          ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตรา เป็นภารกิจของ ศูนย์การทหารราบ อีกครั้งหนึ่ง ตามคำสั่ง กองทัพบก ( เฉพาะ ) ที่ ๘๐/๑๗ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ 

( ครั้งที่ ๑๓๑ ) ลง ๗ ส.ค.๒๕๑๗ ( อฉก.๔๑๑๐ ) และกำหนดหน้าที่ของโรงเรียนทหารราบ

ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©