INFANTRY SCHOOL โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ

ปรัชญา/ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

สีประจำโรงเรียน : ม่วง - ขาว

โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ วิสัยทัศน์

'' โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ของทหารราบเพื่อดำเนินการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติวัฒนธรรมองค์กรทหารและฝึก ศึกษากำลังพลของเหล่าทหารราบให้มีความรอบรู้ทันสมัยและมีขีดความสามารถปฏิบัติการใน สงครามและมิใช่สงคราม เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการฝึก – ศึกษาร่วมด้านความมั่นคง ของ ASEAN ตามกรอบนโยบายของกองทัพบก ''

โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ พันธกิจ

 1. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ วัฒนธรรมองค์กรทหารแก่ผู้เข้ารับการศึกษา และกำลังพลของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
 2. จัดการฝึกศึกษาและสนับสนุนพื้นที่ฝึกให้กับกำลังพลเหล่าทหารราบและเหล่าอื่น ๆ ตามนโยบายของกองทัพบก
 3. ผลิตนายทหารชั้นประทวนของเหล่าทหารราบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหลักนิยมทางยุทธวิธี.เทคนิคของเหล่า ทหารราบร่วมกับ กองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบ และส่วนราชการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
 5. พัฒนาคุณภาพครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและอุปกรณ์การฝึก ศึกษาให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 6. ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมชุมชน
 7. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โรงเรียนทหารราบศูนย์การทหารราบ เป้าหมาย

 1. สามารถจัดการศึกษาได้ตามความต้องการของหน่วย/กำลังพลเหล่าทหารราบและนโยบายของกองทัพบก
 2. ผู้เข้ารับการศึกษาได้รับการพัฒนาครบทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายอารมณ์ สังคมและสติปัญญา.และมีคุณลักษณะทางทหารอันพึงประสงค์ของกองทัพ
 3. มีหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัย ตรงความต้องการของหน่วยทหารราบและนโยบายของกองทัพบก
 4. มีครู/อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ปฏิบัติเป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์ มีจิตสาธารณะ
 5. มีสื่อการเรียนการสอน เครื่องช่วยฝึก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สมบรูณ์ ทันสมัย
 6. สามารถให้การบริการทางวิชาการทหารราบให้แก่หน่วย เหล่า และสายวิทยาการและส่วนราชการอื่น ๆ.ที่ขอรับการสนับสนุนได้อย่างทั่วถึง
ฝทส.สปศ.รร.ร.ศร. ติดต่อ 54143 ©