การติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเป็นการประเมิณค่าประสิทธิภาพของผู้จบการศึกษาหลักสูตรต่างๆ

จาก รร.ร.ศร. เพื่อนำผลการประเมินค่าดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ของ รร.ร.ศร. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลัตรงตามคุณภาพ 360 องศา
โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ 
1. ผู้สำเร็จการศึกษา
2. เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา
3. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สำเร็จการศึกษา


*หาจท่านเกี่ยวข้องกับส่วนใดให้คลิกเข้าไปในส่วนนั้นแล้วทำเครื่องหมายลงในช่องว่างให้
ตรงกับข้อมูล/ความคิดเห็นของท่าน เมื่อท่านกรอกข้อมูลครบทุกข้อแล้วกรุณาคลิก
ที่ปุ่ม "ส่ง" (ไอคอนสีฟ้า ตัวอักษร "ส่ง" หรือ "Submit" สีขาว) จึงจะดำเนินการเสร็จสิ้น