การติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาเป็นการประเมินค่าประสิทธิภาพของผู้จบการศึกษาหลักสูตรต่างๆ

จาก รร.ร.ศร. เพื่อนำผลการประเมินค่าดังกล่าวมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน ของ รร.ร.ศร. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตรงตามคุณภาพ 360 องศา
โดยมีผู้เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ได้แก่ 
1. ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้สำเร็จการศึกษา
2. เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา

 

บัญชีเชื่อมโยงแบบติดตามคุณภาพการศึกษา

หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า ร. รุ่นที่ ๒๑ (๑/๖๐)

๑. แบบติดตามคุณภาพการศึกษา สำหรับ ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา

๒. แบบติดตามคุณภาพการศึกษา สำหรับ เพื่อนร่วมงานของผู้สำเร็จการศึกษา