ตำแหน่ง / ส่วนราชการ ที่ทำงาน แผนก บ้านพัก โทรคมนาคมทหารร่วม ทศท
54000 ตู้สาขาโทรศัพท์ ศร. 552-3683-6 0-3254-2455 -64
54009 ตู้สาขาโทรศัพท์ ศร.
ผบ.ศร. 54001 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 552-1131 0-3262-1398
ที่พักพลทหาร บ้าน ผบ.ศร. สำนักงานผู้บังคับบัญชา รร.ร.ศร. 54383
ที่ปรึกษา ผบ.ศร. สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54390
ฝ่าย เสธฯ.ประจำ สง.ผบ. 54002 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54302
ทส.ผบ.ศร. สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54551
รอง ผบ.ศร. ( 1 ) 54003 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54303 552-1330 0-3254-2465
รอง ผบ.ศร. ( 2 ) 54004 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54304 552-1132 0-3254-2466
เสธ.ศร. 54005 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54305 552-1132 0-3262-2011
รอง เสธ.ศร. 54006 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร. 54306
สง.รอง ผบ.ศร.(2),สง.เสธ.ศร. 54007 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร.
สง.รอง เสธ.ศร. 54008 สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศร.
บก.ธก.ศร. 54010 แผนกธุรการ ศร. 552-3330 0-3262-1836
บก.ธก.ศร. 54011 แผนกธุรการ ศร.
หน.ธก.ศร. 54012 แผนกธุรการ ศร.
ฝ่ายประวัตติ ธก.ศร. 54013 แผนกธุรการ ศร.
บก.กกพ.ศร. 54014 กองกำลังพล ศร. 0-3254-2468
หก.กกพ.ศร. 54015 กองกำลังพล ศร.
แผนกจัดการ กกพ.ศร. 54016 กองกำลังพล ศร.
แผนกปกครอง กกพ.ศร. 54017 กองกำลังพล ศร.
แผนกเตรียมพล กกพ.ศร. 54018 กองกำลังพล ศร.
แผนกศึกษา กกพ.ศร. 54113 กองกำลังพล ศร.
บก.กยข.ศร. 54019 กองยุทธการและการข่าว ศร. 552-2330 0-3254-2467
บก.กยข.ศร. 54283 กองยุทธการและการข่าว ศร.
หก.กยข.ศร. 54020 กองยุทธการและการข่าว ศร. 54309
แผนกยุทธการ กยข.ศร. 54021 กองยุทธการและการข่าว ศร.
หน.แผนกยุทธการ กยข.ศร. กองยุทธการและการข่าว ศร. 54374
แผนกการข่าวและรปภ. กยข.ศร. 54022 กองยุทธการและการข่าว ศร.
หน.แผนกการข่าวและรปภ. กยข.ศร. กองยุทธการและการข่าว ศร. 54282
แผนกการฝึกและศึกษา กยข.ศร. 54023 กองยุทธการและการข่าว ศร.
แผนกแผน กยข.ศร. 54024 กองยุทธการและการข่าว ศร.
แผนก บก.ติดตามสถานการณ์ 54274 กองยุทธการและการข่าว ศร.
รร.วิวัฒน์พลเมือง 54111 กองยุทธการและการข่าว ศร.
สถานีวิทยุ FM. ค่ายธนะรัชต์ 54574 กองยุทธการและการข่าว ศร.
บก.ปชส.ศร. 54025 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศร.
หน.ปชส.ศร. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศร. 54310
ฝกร.ศร. 54038 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศร.
หน.ฝกร.ศร. ฝ่ายกิจการพลเรือน ศร. 54372
สวส.ศร. 54547 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศร.
สง.การท่องเที่ยว ศร. 54373 ฝ่ายกิจการพลเรือน ศร. 0-3262-1730
บก.กกบ.ศร. 54026 กองส่งกำลังบำรุง ศร. 0-3254-2469
หก.กกบ.ศร. 54027 กองส่งกำลังบำรุง ศร. 54311
แผนกส่งกำลัง กกบ.ศร. 54028 กองส่งกำลังบำรุง ศร.
แผนกควบคุม กกบ.ศร. 54029 กองส่งกำลังบำรุง ศร.
หน.แผนกควบคุม กกบ.ศร. กองส่งกำลังบำรุง ศร. 54381
แผนกแผน กกบ.ศร. 54109 กองส่งกำลังบำรุง ศร.
หน.แผนกแผน กกบ.ศร. กองส่งกำลังบำรุง ศร. 54382
บก.คง.ศร. 54030 แผนกโครงการและงบประมาณ ศร. 0-3254-2461
หน.คง.ศร. 54031 แผนกโครงการและงบประมาณ ศร. 54387
บก.อศจ.ศร. 54032 ฝ่ายอนุศาสนาจารย์
บก.จร.ศร. 54034 ฝ่ายจเร ศร.
หน.จร.ศร. ฝ่ายจเร ศร. 54373
บก.นธน.ศร. 54035 ฝ่ายพระธรรมูญ ศร.
บก.กง.ศร. 54036 ฝ่ายการเงิน ศร. 0-3254-2462
หน.กง.ศร. 54037 ฝ่ายการเงิน ศร. 543312
บก.พธ.กบร.ศร. 54041 แผนกพลาธิการ กบร.ศร. 0-3254-2464
หน.พธ.กบร.ศร. 54042 แผนกพลาธิการ กบร.ศร. 54315
คลังน้ำมัน พธ.กบร.ศร. 54043 คลังน้ำมัน พธ.กบร.ศร.
บก.ขส.กบร.ศร. 54044 แผนกขนส่ง กบร.ศร.
หน.ขส.กบร.ศร. แผนกขนส่ง กบร.ศร. 54316
บก.ฝขส.กบร.ศร. 54098 ฝ่ายขนส่ง กบร.ศร.
หน.ฝขส.กบร.ศร. ฝ่ายขนส่ง กบร.ศร. 54325
บก.ยย.กบร.ศร. 54045 แผนกยุทธโยธา กบร.ศร.
หน.ยย.กบร.ศร. แผนกยุทธโยธา กบร.ศร. 54317
โรงรถ ยย.กบร.ศร. 54046 แผนกยุทธโยธา กบร.ศร.
ประปา 2 ยย.กบร.ศร. 54047 แผนกยุทธโยธา กบร.ศร.
ประปา 1 ยย.กบร.ศร. 54048 แผนกยุทธโยธา กบร.ศร.
บก.สพ.กบร.ศร. 54049 แผนกสรรพวุธ กบร.ศร.
หน.สพ.กบร.ศร. แผนกสรรพวุธ กบร.ศร. 54388
บก.สก.กบร.ศร. 54050 แผนกสวัสดิการ กบร.ศร.
หน.สก.กบร.ศร. 54051 แผนกสวัสดิการ กบร.ศร.
แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร 54052 แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตร
แหล่งสมาคมนายทหารประทวน 54053 แหล่งสมาคมนายทหารประทวน
สนามกีฬากลาง สนามกีฬากล สนามกีฬากลาง
หอประชุม ศร. 54281 หอประชุม ศร.
บก.สนามฝึกและยิงปืน กบร.ศร. 54058 แผนกสนามฝึกและยิงปืน กบร.ศร.
บก.เรือนจำ กบร.ศร. 54059 เรือนจำ กบร.ศร.
บก.มว.ดุริยางค์ กบร.ศร. 54060 บก.มว.ดุริยางค์ กบร.ศร.
บก.พัน.บริการ กบร.ศร. 54061 กองพันบริการ กบร.ศร.
ผบ.พัน.บริการ กบร.ศร. 54062 กองพันบริการ กบร.ศร. 54320
รอง ผบ.พัน.บริการ กบร.ศร. 54063 กองพันบริการ กบร.ศร.
ฝ่ายการเงิน พัน.บริการ กบร.ศร. 54167 กองพันบริการ กบร.ศร.
ร้อย.บก.พัน.บริการ กบร.ศร. 54064 กองพันบริการ กบร.ศร.
ร้อย.๑.พัน.บริการ กบร.ศร. 54065 กองพันบริการ กบร.ศร.
ร้อย.๒.พัน.บริการ กบร.ศร. 54066 กองพันบริการ กบร.ศร.
ร้อย.๓.พัน.บริการ กบร.ศร. 54067 กองพันบริการ กบร.ศร.
ร้อย.๔.พัน.บริการ กบร.ศร. 54068 กองพันบริการ กบร.ศร.
มว.สูทกรรม พัน.บริการ กบร.ศร. 54069 กองพันบริการ กบร.ศร.
มว.ดับเพลิง พัน.บริการ กบร.ศร. 54070 กองพันบริการ กบร.ศร.
บก.กวก.ศร. 54082 กองวิทยาการ ศร. 552-2332 0-3254-2477
ผอ.กวก.ศร. 54083 กองวิทยาการ ศร. 54321 0-3262-2122
รอง ผอ.กวก.ศร. 54084 กองวิทยาการ ศร. 54322
ห้องสมุด กวก.ศร. 54089 ห้องสมุด กวก.ศร.
บก.แผนกวิชาการ กวก.ศร. 54085 แผนกวิชาการ กวก.ศร.
บก.แผนกวิจัย กวก.ศร. 54086 แผนกวิจัย กวก.ศร.
บก.แผนกหน้องสมุด กวก.ศร. 54087 แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กวก.ศร.
พิพิธภัณฑ์ทหาร กวก.ศร. 54278 แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กวก.ศร.
บก.แผนกการฝึก กวก.ศร. 54088 แผนกการฝึก กวก.ศร.
บก.กชฝ.ศร. 54090 กองเครื่องช่วยฝึก ศร.
หก.กชฝ.ศร. 54091 กองเครื่องช่วยฝึก ศร. 54323
บก.แผนกเครื่องมือ กชฝ.ศร. 54092 แผนกเครื่องมือ กชฝ.ศร.
บก.แผนกโรงงาน กชฝ.ศร. 54093 แผนกโรงงาน กชฝ.ศร.
บก.แผนกออกแบบ กชฝ.ศร. 54094 แผนกออกแบบ กชฝ.ศร.
บก.แผนกการพิมพ์ กชฝ.ศร. 54095 แผนกการพิมพ์ (โรงพิมพ์) กชฝ.ศร.
บก.มว.สห.จทบ.พ.บ.(สนับสนุน ศร.) 54100 แผนกการพิมพ์ (โรงพิมพ์) กชฝ.ศร.
บก.ศูนย์โทรฯ ศร. 54099 ศูนย์โทรฯ ศร. 54107
หน.บก.ศูนย์โทรฯ ศร. 54300 ศูนย์โทรฯ ศร. 54299 ห้องสื่อสารทหาร
สว.บก.ศร. 54107 ศูนย์โทรฯ ศร. 5522331 552-3331 0-3254-2463
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ ศูนย์โทรฯ ศร. 54295
เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ ศูนย์โทรฯ ศร. 54298
เจ้าหน้าที่วิทยุ 54294 ศูนย์โทรฯ ศร. 54296
บ้านพักเรือนแถว นายทหาร บ้านพักเรือนแถว นายทหาร 54554
ชมรมแม่บ้าน ศร. 54056 ชมรมแม่บ้าน ศร.
แผนกโภชนาการ ชมรมแม่บ้าน ศร. 54112 ชมรมแม่บ้าน ศร.
สนามกอล์ฟค่ายธนะรัชต์ 54054 ส่วนสวัสดิการและบริการ 0-3262-2033
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศร. 54055 ส่วนสวัสดิการและบริการ 0-3255-5221
ร้านค้าสหกรณ์ ศร. 54103 ส่วนสวัสดิการและบริการ
แผนกน้ำดื่ม ศร. 54110 ส่วนสวัสดิการและบริการ
PX. ทบ.(ค่ายธนะรัชต์) 54284 PX. ทบ.(ค่ายธนะรัชต์) 0-3255-5252
สถานีโทรคมนาคม ศร. 54259 สถานีโทรคมนาคม ศร.(สส.ทหาร)
บก.สวจ.ศรภ. 54102 สวจ.ศรภ.
ธนาคารออมสิน สาขาค่ายธนะรัชต์ 54106 สวจ.ศรภ.
ไปรษณีย์ ค่ายธนะรัชต์ 54105 สวจ.ศรภ.
สถานีรถไฟวังพงศ์ 54105 สวจ.ศรภ.
ธนาคารทหารไทย สาขาปราณบุรี สวจ.ศรภ. 0-3262-1990
รร.ทบอ.รัชตวิทยา (อนุบาล) 54104 โรงเรียน
รร.ค่ายธนะรัชต์ (ประถม) 54257 โรงเรียน
รร.รัชตวิทยาคม (มัธยม) 54258 โรงเรียน
กองรักษาการณ์ ศร. 54071 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ชุดเผชิญเหตุ 54072 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ชุดตรวจหน้าค่ายฯ 54073 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
กองรักษาการณ์ ศร.พัน.2 54074 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยาม สห. ตลาดล่าง 54075 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยามตลาดบน 54076 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยามท่าน้ำวัดธรรมวารี 54077 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยามเศษฐกิจ(โรงฆ่าสัตว์) 54078 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยามบ้าน ผบ.ศร. 54079 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยามคลังกระสุน 54080 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ป้อมยามเรือนจำ 54081 ส่วนรักษาการณ์ ศร.
ผบ.รร.ร.ศร. 54270 สำนักงานผู้บังคับบัญชา รร.ร.ศร.
รอง.ผบ.รร.ร.ศร. 54130 สำนักงานผู้บังคับบัญชา รร.ร.ศร. 552-2133 0-3262-1975
หน้าห้อง รอง.ผบ.รร.ร.ศร. 54135 สำนักงานผู้บังคับบัญชา รร.ร.ศร.
บก.ธก.รร.ร.ศร. 54131 แผนกธุรการ รร.ร.ศร. 552-3333 0-3254-2471
หน.ธก.รร.ร.ศร. 54132 แผนกธุรการ รร.ร.ศร. 54333
สวัสดิการ ธก.รร.ร.ศร. 54266 แผนกธุรการ รร.ร.ศร.
บก.แแผนกกำลังพล รร.ร.ศร. 54133 แผนกกำลังพล รร.ร.ศร.
แผนกการเงิน รร.ร.ศร. 54134 แผนกการเงิน รร.ร.ศร.
หน.ตก.รร.ร.ศร. 54136 แผนกเตรียมการ รร.ร.ศร. 54334 0-3254-2473
ส่วนเตรียมการ ตก.รร.ร.ศร. 54137 แผนกเตรียมการ รร.ร.ศร.
บก.สน.รร.ร.ศร. 54138 แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.ร.ศร.
หน.สน.รร.ร.ศร. 54139 แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.ร.ศร. 54335
คลังน้ำมัน 54263 แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.ร.ศร.
คลังตำราและเครื่องช่วยฝึก 54141 แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.ร.ศร.
คลังอาวุธ 54148 แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.ร.ศร.
แหล่งรวมรถ 54192 แผนกสนับสนุนการศึกษา รร.ร.ศร.
ปส.รร.ร.ศร. 54142 สำนักงานประเมินผลและสถิติ
สปศ.รร.ร.ศร. 54143 สำนักงานผู้บังคับบัญชา รร.ร.ศร. 54336
บก.กศ.รร.ร.ศร. 54144 กองการศึกษา รร.ร.ศร. 552-2333 0-3254-2472
ผอ.กศ.รร.ร.ศร. 54146 กองการศึกษา รร.ร.ศร.
รอง ผอ.กศ.รร.ร.ศร. 54147 กองการศึกษา รร.ร.ศร.
ฝอ.4 กศ.รร.ร.ศร. 54145 กองการศึกษา รร.ร.ศร.
ฝ่ายยุทธการ กศ.รร.ร.ศร. 54276 กองการศึกษา รร.ร.ศร.
ศูนย์การศึกษา ค่ายธนะรัชต์ 54275 กองการศึกษา รร.ร.ศร.
บก.แผนกวิชาหลักยิงฯ กศ.รร.ร.ศร. 54149 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ร.ศร.
อจ. หน.แผนกวิชาหลักยิงฯ กศ.รร.ร.ศร. 54150 แผนกวิชาหลักยิงและตรวจการณ์ กศ.รร.ร.ศร. 54339
บก.แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ร.ศร. 54151 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ร.ศร. 54152 แผนกวิชาทั่วไป กศ.รร.ร.ศร. 54340
บก.แผนกวิชาอำนวยการ กศ.รร.ร.ศร. 54153 แผนกวิชาอำนวยการ กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชาอำนวยการ กศ.รร.ร.ศร. 54154 แผนกวิชาอำนวยการ กศ.รร.ร.ศร. 54341
บก.แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ร.ศร. 54155 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ร.ศร. 54156 แผนกวิชาสื่อสาร กศ.รร.ร.ศร. 54342
บก.แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ร.ศร. 54157 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ร.ศร. 54158 แผนกวิชายุทธวิธี กศ.รร.ร.ศร. 54343
บก.แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ร.ศร. 54159 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ร.ศร. 54160 แผนกวิชาอาวุธ กศ.รร.ร.ศร. 54344
บก.แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ร.ศร. 54161 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ร.ศร. 54162 แผนกวิชายานยนต์ กศ.รร.ร.ศร. 54345
บก.แผนกวิชาจู่โจมฯ กศ.รร.ร.ศร. 54163 แผนกวิชาจู่โจม/สอ. กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชาจู่โจมฯ กศ.รร.ร.ศร. 54164 แผนกวิชาจู่โจม/สอ. กศ.รร.ร.ศร. 54346
บก.แผนกวิชาศึกษาทางไปรษณีย์ ฯกศ.รร.ร.ศร. 54165 แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์ กศ.รร.ร.ศร.
อจ.หน.แผนกวิชาศึกษาทางไปรษณีย์ฯ กศ.ฯ 54166 แผนกวิชาการศึกษาทางไปรษณีย์ กศ.รร.ร.ศร. 54347
อาคาร 1 ชั้น 3 54194 ห้องเรียน กศ.รร.ร.ศร.
อาคารเครื่องช่วยฝึกยิงอาวุธทหารราบ 54195 ห้องเรียน กศ.รร.ร.ศร.
อาคารเครื่องช่วยฝึกผู้ตรวจการณ์หน้า 54196 ห้องเรียน กศ.รร.ร.ศร.
ห้องเรียน 1 54193 ห้องเรียน กศ.รร.ร.ศร.
ห้องเรียนชั้นนายร้อย 54197 ห้องเรียน กศ.รร.ร.ศร.
ห้องเรียนชั้นนายพัน 54199 ห้องเรียน กศ.รร.ร.ศร.
บก.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54170 กรมนักเรียน รร.ร.ศร. 552-2334 0-3254-2475
ผบ.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54171 กรมนักเรียน รร.ร.ศร. 54348
รอง ผบ.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54172 กรมนักเรียน รร.ร.ศร. 54349
ฝอ.3 กรม นร.รร.ร.ศร. 54173 กรมนักเรียน รร.ร.ศร.
ฝอ.4 กรม นร.รร.ร.ศร. 54174 กรมนักเรียน รร.ร.ศร.
บก.เสนารักษ์ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54169 กรมนักเรียน รร.ร.ศร.
บก.พัน.นร.ที่ 1 กรม.นร.รร.ร.ศร. 54175 กองพันนักเรียนที่ 1 กรม.นร.รร.ร.ศร.
ผบ.พัน.นร.ที่ 1 กรม.นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียนที่ 1 กรม.นร.รร.ร.ศร. 54350
ร้อย.1 พัน.นร.ที่ 1 กรม.นร.รร.ร.ศร. 54176 กองพันนักเรียนที่ 1 กรม.นร.รร.ร.ศร.
บก.พัน.นร.ที่ 2 กรม.นร.รร.ร.ศร. 54177 กองพันนักเรียนที่ 2 กรม.นร.รร.ร.ศร.
ผบ.พัน.นร.ที่ 2 กรม.นร.รร.ร.ศร. กองพันนักเรียนที่ 2 กรม.นร.รร.ร.ศร. 54351
ร้อย.1 พัน.นร.ที่ 2 กรม.นร.รร.ร.ศร. 54178 กองพันนักเรียนที่ 2 กรม.นร.รร.ร.ศร.
บก.พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54180 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร. 0-3255-5175
ผบ.พัน.นนส.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54181 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
ฝอ.3 พัน. กรม.นร.รร.ร.ศร. 54182 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย. 1 พัน.นนส. กรม.นร.รร.ร.ศร. 54183 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย. 2 พัน.นนส. กรม.นร.รร.ร.ศร. 54184 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย. 3 พัน.นนส. กรม.นร.รร.ร.ศร. 54185 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย. 4 พัน.นนส. กรม.นร.รร.ร.ศร. 54186 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
มว.สูทกรรม พัน.นนส. กรม.นร.รร.ร.ศร. 54187 กองพันนักเรียนนายสิบ กรม.นร.รร.ร.ศร.
บก.กสน.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54190 กองสนับสนุน.กรม.นร.รร.ร.ศร.
ผบ.กสน.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54354 กองสนับสนุน.กรม.นร.รร.ร.ศร.
หน่วยฝึก กสน.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54191 กองสนับสนุน.กรม.นร.รร.ร.ศร.
อาคารอาทิตย์ ชั้น 1 54200 ที่พักนายทหารนักเรียน
อาคารที่พัก นทน. (ใหม่) ชั้น 1 54280 ที่พักนายทหารนักเรียน
บก.พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54203 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.
ผบ.พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54204 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร. 54355
รอง ผบ.พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54209 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย.1 พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54205 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย.2 พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54206 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.
ร้อย.สสน.พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54207 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.
มว.ร่ม พัน.นร.จู่โจมฯ กรม.นร.รร.ร.ศร. 54208 กองพันนักเรียนจู่โจม/สอ.กรม.นร.รร.ร.ศร.
บก.ศร.พัน.1 54512 ศร.พัน.1 552-3331 0-3262-1996
ผบ.พัน.ศร.พัน.1 54513 ศร.พัน.1 54328
รอง ผบ.พัน.ศร.พัน.1 ศร.พัน.1 54329
ฝ่ายยุทธการ ศร.พัน.1 54514 ศร.พัน.1
ฝ่ายส่งกำลังศร.พัน.1 54515 ศร.พัน.1
ร้อย.อวบ.1 ศร.พัน.1 54516 ศร.พัน.1
ร้อย.อวบ.2 ศร.พัน.1 54517 ศร.พัน.1
ร้อย.อวบ.3 ศร.พัน.1 54518 ศร.พัน.1
ร้อย.สสก.ศร.พัน.1 54519 ศร.พัน.1
ร้อย.สสช. ศร.พัน.1 54520 ศร.พัน.1
มว.ยานยนต์ ศร.พัน.1 54522 ศร.พัน.1
หน่วยฝึกทหารใหม่ ศร.พัน.1 54523 ศร.พัน.1
กองรักษาการณ์ ศร.พัน.1 54524 ศร.พัน.1
มว.สูทกรรม ศร.พัน.1 54521 ศร.พัน.1
บ้านพักนายทหาร เรือนแถว ศร.พัน.1 54452
บ้านพักนายสิบ เรือนแถว ศร.พัน.1 54453
บก.ศร.พัน.2 54120 ศร.พัน.2 552-3332 0-3254-2476
ผบ.พัน.ศร.พัน.2 54121 ศร.พัน.2 54330
รอง ผบ.พัน.ศร.พัน.2 54129 ศร.พัน.2 54331
ฝอ.3 ศร.พัน.2 54122 ศร.พัน.2
ร้อย.อวบ.1 ศร.พัน.2 54123 ศร.พัน.2
ร้อย.อวบ.2 ศร.พัน.2 54124 ศร.พัน.2
ร้อย.อวบ.3 ศร.พัน.2 54125 ศร.พัน.2
ร้อย.สสก.ศร.พัน.2 54126 ศร.พัน.2
ร้อย.สสช. ศร.พัน.2 54127 ศร.พัน.2
มว.ยานยนต์ ศร.พัน.2 54128 ศร.พัน.2
ป้อมยาม หมู่บ้าน ศร.พัน.2 54555 ศร.พัน.2
บ้านพักเรือนแถว นายทหาร ศร.พัน.2 54554
บก.รร.นส.ทบ. 54261 รร.นส.ทบ. 0-3255-5302
54079 รร.นส.ทบ.
รอง ผบ.รร.นส.ทบ. ผบ.รร.นส.ทบ. 54377
เสธ.รร.นส.ทบ. ผบ.รร.นส.ทบ. 54386
บก.กบ.รร.นส.ทบ. 54096 แผนกส่งกำลังบำรุง รร.นส.ทบ.
บก.ยก.รร.นส.ทบ. 54179 แผนกยุทธการ รร.นส.ทบ.
บก.กบร.รร.นส.ทบ. 54324 กองบริการ รร.นส.ทบ.
ร้อย.บก.กบร.รร.นส.ทบ. 54198 กองบริการ รร.นส.ทบ.
ขนส่ง.กบร.รร.นส.ทบ. 54189 กองบริการ รร.นส.ทบ.
แผนกเครื่องช่วยฝึก 54168 กองบริการ รร.นส.ทบ.
กง.นส.ทบ. 54262 ฝ่ายการเงิน รร.นส.ทบ.
บก.หน่วยตรวจโรค รร.นส.ทบ. 54201 หน่วยตรวจโรค รร.นส.ทบ.
บก.กศ.รร.นส.ทบ. 54314 กองการศึกษา รร.นส.ทบ.
บก.รร.นส.ทบ. 54033 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
บก.รร.นส.ทบ. กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54324
บก.พัน นนส. ที่ 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54265 พัน นนส. 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
ร้อย.นนส.1 พัน.นนส.1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54260 พัน นนส. 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
ร้อย.นนส.2 พัน.นนส.1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54264 พัน นนส. 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
ร้อย.นนส.3 พัน.นนส.1 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54188 พัน นนส. 1 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
บก.พัน นนส. ที่ 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54277 พัน นนส. 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
ร้อย.นนส.3 พัน.นนส.2 กรม.นร.รร.นส.ทบ. 54188 พัน นนส. 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
มว.สูทกรรม.รร.นส.ทบ. 54326 พัน นนส. 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
มว.สร.รร.นส.ทบ. 54096 พัน นนส. 2 กรม.นร.รร.นส.ทบ.
54319 บ้านพักข้าราชการ รร.นส.ทบ.
54376 สำนักงานผู้บังคับบัญชา
รอง.ผบ.รร.กสร.ฯ 54210 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 54356 552-2719 0-3262-1910
เสธ.รร.กสร.ฯ 54211 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 54357
รอง เสธ.รร.กสร.ฯ 54212 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 54358
สง.รอง.ผบ.รร.กสร.ฯ 54249 สำนักงานผู้บังคับบัญชา
บก.ธก.รร.กสร.ฯ 54213 แผนกธุรการ รร.กสรฯ
บก.กกพ.รร.กสร.ฯ 54214 กองกำลังพล รร.กสร.ฯ
หก.กกพ.รร.กสร.ฯ 54215 กองกำลังพล รร.กสร.ฯ 54359
บก.กยข.รร.กสร.ฯ 54216 กองยุทธการ รร.กสร.ฯ
หก.กยข.รร.กสร.ฯ 54217 กองยุทธการ รร.กสร.ฯ 54360
แผนกการฝึกศึกษา กยข.รร.กสร.ฯ 54246 กองยุทธการ รร.กสร.ฯ
บก.กกบ.รร.กสร.ฯ 54218 กองส่งบำรุงกำลัง รร.กสร.ฯ
หก.กกบ.รร.กสร.ฯ 54219 กองส่งบำรุงกำลัง รร.กสร.ฯ 54361
กบ.กง.รร.กสร.ฯ 54220 ฝ่ายการเงิน รร.กสร.ฯ
นธน. รร.กสร.ฯ 54286 นธน. รร.กสร.ฯ
อศจ. รร.กสร.ฯ 54272 อศจ. รร.กสร.ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.กสร.ฯ 54221 ส่วนสวัสดิการกำลังพล
ร้านค้าสวัสดิการ รร.กสร.ฯ 54222 ส่วนสวัสดิการกำลังพล
ชมรมแม่บ้าน รร.กสร.ฯ 54369 ส่วนสวัสดิการกำลังพล
บก.กสศ.รร.กสร.ฯ 54223 ส่วนการศึกษา รร.กสร.ฯ 5523719
ผอ.กสศ.รร.กสร.ฯ 54224 ส่วนการศึกษา รร.กสร.ฯ 54362
รอง ผอ.กสศ.รร.กสร.ฯ 54225 ส่วนการศึกษา รร.กสร.ฯ 54363
บก. แผนกเตรียมการ กสศ.รร.กสร.ฯ 54270 แผนกเตรียมการ กสศ.รร.กสร.ฯ
บก.กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ 54226 กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ
หก.กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ กองวิชาการทหารราบ กสศ.รร.กสร.ฯ 54364
บก.กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ 54227 กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ
หก.กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ กองวิชาการทหารม้า กสศ.รร.กสร.ฯ 54365
บก.กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ 54228 กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ
หก.กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ กองวิชาการทหารปืนใหญ่ กสศ.รร.กสร.ฯ 54379
บก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ 54229 กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ
หก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ 54367
บก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ 54230 กองวิชาอำนวยการ กสศ.รร.กสร.ฯ
หก.กองวิชายุทธวิธี กสศ.รร.กสร.ฯ กองวิชาอำนวยการ กสศ.รร.กสร.ฯ 54368
บก.กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ 54366 กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ
หก.กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ กองวิชาสัสดี กสศ.รร.กสร.ฯ 54378
บก.แผนกเครื่องช่วยฝึก กสศ.รร.กสร.ฯ 54231 แผนกเครื่องช่วยฝึก กสศ.รร.กสร.ฯ
บก.แผนกวิชารบพิเศษ กสศ.รร.กสร.ฯ 54232 แผนกวิชารบพิเศษ กสศ.รร.กสร.ฯ
แผนกวิชารบพิเศษ กสศ.รร.กสร.ฯ 54234 กองบริการ รร.กสร.ฯ
หก.กบร.รร.กสร.ฯ 54335 กองบริการ รร.กสร.ฯ
บก.พธ.กบร.รร.กสร.ฯ 54236 แผนกพลาธิการ กบร.รร.กสร.ฯ
คลัง สป.3 พธ.กบร.รร.กสร.ฯ 54237 แผนกพลาธิการ กบร.รร.กสร.ฯ
บก.ช่างโยธา กบร.รร.กสร.ฯ 54238 แผนกช่างโยธา กบร.รร.กสร.ฯ
บก.สส.กบร.รร.กสร.ฯ 54239 แผนกสื่อสาร กบร.รร.กสร.ฯ
บก.ขส.กบร.รร.กสร.ฯ 54240 แผนกขนส่ง กบร.รร.กสร.ฯ
บก.สนามฝึกฯ กบร.รร.กสร.ฯ 54241 แผนกสนามฝึกและยิงปืน กบร.รร.กสร.ฯ
บก.สพ.กบร.รร.กสร.ฯ 54268 แผนกสรรพวุธ กบร.รร.กสร.ฯ
บก.ร้อย.บก.รร.กสร.ฯ 54242 กองร้อยบริการ กบร.รร.กสร.ฯ
หน่วยฝึก ร้อย.บก.กบร.รร.กสร.ฯ 54243 กองร้อยบริการ กบร.รร.กสร.ฯ
มว.สูทกรรม ร้อย.บก.กบร.รร.กสร.ฯ 54287 กองร้อยบริการ กบร.รร.กสร.ฯ
กองรักษาการณ์ รร.กสร.ฯ 54244 ส่วนรักษาการณ์ รร.กสร.ฯ
ส่วนกองรักษาการณ์ บ้านพัก รร.กสร.ฯ 54352 ส่วนรักษาการณ์ รร.กสร.ฯ
บก.หน่วยตรวจโรค รร.กสร.ฯ 54245 หน่วยตรวจโรค รร.กสร.ฯ
บก.พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54247 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ผบ.พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54248 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย.บก.พัน. นร.รร.กสร.ฯ 54250 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย. 1 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54251 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย. 2 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54252 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย. 3 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54253 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย. 4 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54254 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย. 5 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54255 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
ร้อย. 6 พัน.นร.รร.กสร.ฯ 54256 กองพันนักเรียน รร.กสร.ฯ
54499 ตู้สาขาโทรศัพท์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 552-2340 0-3262-1341
54400 ตู้สาขาโทรศัพท์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 0-3262-1702
ตู้สาขาโทรศัพท์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 0-3262-1473
ตู้สาขาโทรศัพท์ รพ.ค่ายธนะรัชต์ 0-3262-1287
ผอ.รพ.ค่ายฯ 54401 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 54460 0-3262-1340
รอง ผอ.รพ.ค่ายฯ 54402 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 54461
ผช.ผอ.รพ.ค่ายฯ 54403 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 54466
บก.แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 54404 แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 0-3262-2155
54405 แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ
บ้าน หน.แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 54471 แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 0-3262-2155
บ้าน จทน.แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 54455 แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ 0-3262-2155
ห้องประชุม รพ.ค่ายฯ 54409 แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ
ประชาสัมพันธ์ รพ.ค่ายฯ 54410 แผนกธุรการ รพ.ค่ายฯ
ห้องทะเบียนการแพทย์ 54412 ฝ่ายทะเบียนการแพทย์
ห้องทะเบียนสถิติการแพทย์ 54434 ฝ่ายทะเบียนการแพทย์
ฝ่ายประกันสังคม 54411 ฝ่ายทะเบียนการแพทย์ 0-3262-3738
ฝ่ายศูนย์สุภาพชุมชน 54406 ฝ่ายทะเบียนการแพทย์
ฝ่ายการเงิน 54406 ฝ่ายการเงิน รพ.ค่ายฯ
54407 ฝ่ายการเงิน รพ.ค่ายฯ
ห้องเก็บเงินรายได้ 54415 ฝ่ายการเงิน รพ.ค่ายฯ
แผนกส่งกำลังบำรุง 54441 แผนกส่งกำลังบำรุง รพ.ค่ายฯ
หน.แผนกส่งกำลังบำรุง แผนกส่งกำลังบำรุง รพ.ค่ายฯ 54488
แผนกพลาธิการ 54435 แผนกพลาธิการ รพ.ค่ายฯ
กองร้อยพลเสนารักษ์ 54444 กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ
ผบ.ร้อย.พลเสนารักษ์ กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ 54484
มว.บริการ 54445 กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ
มว.สูทกรรม 54446 กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ
โรงรถ 54492 กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ
ป้อมยามหน้าโรงพยาบาล 54450 กองร้อยพลเสนารักษ์ รพ.ค่ายฯ
เวชกรรมป้องกัน 54433 แผนกเวชกรรมป้องกัน
ห้องฉุกเฉิน 54413 แผนกคนไข้นอก
ห้องแพทย์เวร 54414 แผนกคนไข้นอก
ห้องทำแผลฉีดยา 54418 แผนกคนไข้นอก
ห้องคนไข้หนัก 54438 แผนกคนไข้นอก
ห้องตรวจโรคทั่วไป 1 54416 ห้องตรวจโรค
ห้องตรวจโรคทั่วไป 2 54417 ห้องตรวจโรค
ห้องตรวจโรคทั่วไป 3 54491 ห้องตรวจโรค
ห้องตรวจโรคทั่วไป 3 54491 ห้องตรวจโรค
ห้องตรวจโรค หู คอ จมูก 54419 ห้องตรวจโรค
ห้องตรวจจักษุวิทยา 54426 ห้องตรวจโรค
ตึกคนไข้ยาเสพติด 54448 ห้องตรวจโรค
แผนกอายุรกรรม 54421 แผนกอายุรกรรม
หน.แผนกอายุรกรรม แผนกอายุรกรรม 54467
ประจำแผนกอายุรกรรม 54465 แผนกอายุรกรรม 54469
ห้องคนไข้พิเศษ 54422 แผนกอายุรกรรม
แผนก OPD เด็ก 54502 แผนกอายุรกรรม
บ้านพัก จทน.แผนก OPD เด็ก แผนกอายุรกรรม 54461
บ้านพักเจ้าหน้าที่ อายุรกรรม แผนกอายุรกรรม 54478
แผนกศัลยกรรม 54423 แผนกศัลยกรรม
ประจำแผนกศัลยกรรม แผนกศัลยกรรม 54468
วิสัญญีแพทย์ แผนกศัลยกรรม 54472
นางพยาบาลห้องผ่าตัด แผนกศัลยกรรม 54473
ห้องผ่าตัดเล็ก 54420 แผนกศัลยกรรม
ห้องคนไข้พิเศษ 54424 แผนกศัลยกรรม
ห้องกายภาพบำบัด 54426 แผนกศัลยกรรม
แผนกสูตินารีเวชกรรม 54428 แผนกสูตินารีเวชกรรม
หน.แผนกสูตินารีเวชกรรม 54429 แผนกสูตินารีเวชกรรม 54474
สูตินารีแพทย์ แผนกสูตินารีเวชกรรม 54482
แผนกคนไข้หญิงและเด็ก 54430 แผนกคนไข้หญิงและเด็ก
หน.แผนกคนไข้หญิงและเด็ก 54431 แผนกคนไข้หญิงและเด็ก 54461
ห้องคนไข้พิเศษ 54432 แผนกคนไข้หญิงและเด็ก
แผนกเภสัชกรรม 54436 แผนกเภสัชกรรม
หน.แผนกเภสัชกรรม 54437 แผนกเภสัชกรรม 54476
แผนกฑันตกรรม 54439 แผนกฑันตกรรม
หน.แผนกฑันตกรรม แผนกฑันตกรรม 54477
แผนกรังสีกรรม 54440 แผนกรังสีกรรม
หน.แผนกรังสีกรรม แผนกรังสีกรรม 54420
X-RAY คอมพิวเตอร์ 54457 แผนกรังสีกรรม
บ้าน จทน.แผนกรังสีกรรม แผนกรังสีกรรม 0-3262-3737
แผนกพยาบาล 54442 แผนกพยาบาล
หน.แผนกพยาบาล แผนกพยาบาล 54481
บ้าน จทน.แผนกพยาบาล แผนกพยาบาล 54490
แผนกพยาธิวิทยา 54443 แผนกพยาธิวิทยา 0-3262-3736
บ้าน จทน.แผนกพยาธิวิทยา แผนกพยาธิวิทยา 54485
บ้านพักแพทย์ 54451 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ
บ้านพักแพทย์ 54476 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ
บ้านพักแพทย์ 54450 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ
บ้านพักแพทย์ 54531 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ
บ้านพักแพทย์ 54533 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ
บ้านพักพยาบาลห้องผ่าตัด 54454 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ 54462 54534 54479
บ้านพักพยาบาลห้อง ICU 54479 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ 54536 54539
บ้านพักพยาบาล 54447 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ 54453 54475 54483
บ้านพักพยาบาล 54532 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ 54535 54537 54538
บ้านพักนายทหารประทวน 54486 บ้านพัก รพ.ค่ายฯ 54487 54489
ตู้สาขาโทรศัพท์ บก.ทบ. 1070-4 กองบัญชาการกองทัพบก 532-3560-74 0-2280-2570
กองบัญชาการกองทัพบก 0-2280-2600
หมายเลขสอบถาม 97000 กองบัญชาการกองทัพบก
ศูนย์ บก.ทบ. 97001 กองบัญชาการกองทัพบก
ตู้สาขาโทรศัพท์ ศปก.ทบ. ( สวนรื่นฤดี ) 95700 ศปก.ทบ. 532-3692-4 0-2241-5715-9
ตู้สาขาโทรศัพท์ ทภ.1 95895 กองทัพภาคที่ 1 532-3697-9 0-2280-3970
95963 กองทัพภาคที่ 1 0-2280-3981
95967 กองทัพภาคที่ 1
สำนักงาน มทภ.1 95897 กองทัพภาคที่ 1 532-1060 0-2280-3370
ตู้สาขาโทรศัพท์ ส.พัน.21 698975-6 กองทัพภาคที่ 1 0-2521-3520
ธุรการ ส.พัน.21 68979 กองทัพภาคที่ 1 532-2621 0-2521-2596
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 บชร.1 69300 กองทัพภาคที่ 1 0-3820-9303-4 0-3820-9310-1
สำนักงาน ผบ.บชร.1 96309 กองทัพภาคที่ 1 0-3820-9305
ธุรการ บชร.1 69343 กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์สื่อสาร บชร.1 69339 กองทัพภาคที่ 1
บก.พัน.สบร.21 บชร.1 69364 กองทัพภาคที่ 1
บก.พัน.สพ.กระสุน.21 บชร.1 69392 กองทัพภาคที่ 1
บก.พัน.ซบร.21 บชร.1 68980 กองทัพภาคที่ 1 0-2579-0568
ตู้สาขาโทรศัพท์ ทภ.2 95583-4 กองทัพภาคที่ 2 212-3694-9 0-4425-5530-9
96201-3 กองทัพภาคที่ 2 0-4425-1020-9
ตู้สาขาโทรศัพท์ ทภ.3 95955-7 กองทัพภาคที่ 3 302-2616-9 0-5524-5070-9
96301-3 กองทัพภาคที่ 3 302-2601-4 0-5525-2005
ตู้สาขาโทรศัพท์ ทภ.4 กองทัพภาคที่ 4 412-3691-6 0-7534-1113-9
กองทัพภาคที่ 4 412-3671-4 412-1032
สำนักงานผู้บังคับบัญชา สปช.ทบ. 98513 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-2032 0-2280-1227
กองธุรการ สปช.ทบ. กองธุรการ สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-3510 0-2280-1225
กสจ.สปช.ทบ. 98540 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก
กจก.สปช.ทบ. 98550 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-3511 0-2281-6646
กงป.สปช.ทบ. 98560 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-3514 0-2281-1233
กบช.สปช.ทบ. 98570 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-3513 0-2280-1229
กบท.สปช.ทบ. 98520 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-2039 0-2281-6647
ศปกม.สปช.ทบ. 97680 สำนักงานปลัดบัญชีทหารบก 532-3515
สำนักงานผู้บังคับบัญชา สวพ.ทบ. 95845 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนางานกองทัพบก 532-2091 0-2281-9760
กองธุรการ สวพ.ทบ. 95889 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนางานกองทัพบก
กนผ.สวพ.ทบ. 95885 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนางานกองทัพบก 0-2282-0204
กปล.สวพ.ทบ. 95887 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนางานกองทัพบก
กปย.สวพ.ทบ. 95886 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนางานกองทัพบก 532-2090 0-2282-4161
กสถ.สวพ.ทบ. 95847 สำนักงานประสานการวิจัยและพัฒนางานกองทัพบก
สำนักงาน ผอ.สตช.ทบ. 96122 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 532-1040 0-2241-5086
ธุรการ สตช.ทบ. 95669 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 532-2041 0-2241-4807
กวบ.สตช.ทบ. 95614 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 0-2241-0051
กตท.สตช.ทบ. 95657 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก
กตพ.สตช.ทบ. 95721 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 532-2044 0-2241-5084
กตช.1 สตช.ทบ. 95698 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 532-2040 0-2241-4798
กตช.2 สตช.ทบ. 95667 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 0-2243-0243
กตช.3 สตช.ทบ. 95707 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 0-2241-5089
กตช.4 สตช.ทบ. 95711 สำนักงานตรวจบัญชีกองทัพบก 0-2241-3025
สำนักงานผู้บังคับบัญชา กพ.ทบ. 97105 กรมกำลังพลทหารบก 532-2170
กองธุรการ กพ.ทบ. 97110 กรมกำลังพลทหารบก 532-3174 0-2280-2327
กจก.กพ.ทบ. 97120 กรมกำลังพลทหารบก 532-3175
กคป.กพ.ทบ. 97130 กรมกำลังพลทหารบก 532-3176
กตพ.กพ.ทบ. 97140 กรมกำลังพลทหารบก 532-3177
กวค.กพ.ทบ. 97150 กรมกำลังพลทหารบก 532-3178
กปค.กพ.ทบ. 97160 กรมกำลังพลทหารบก 532-3179
คณะทำงานสิทธิกำลังพล ทบ. 95716 กรมกำลังพลทหารบก 532-2121 0-22541-0046
กองบริการกำลังพล กพ.ทบ. 97180 กรมกำลังพลทหารบก
กองดำเนินกรรมวิธีข้อมูลกำลังพล กพ.ทบ. 97159 กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานผู้บังคับบัญชา ขว.ทบ. 97212 กรมข่าวทหารบก 532-2203
กองธุรการ ขว.ทบ. 97200 กรมข่าวทหารบก 532-3205 0-2280-2335
กขว.ขว.ทบ. 97220 กรมข่าวทหารบก 532-3260
กตท.ขว.ทบ. 532-3208 กรมข่าวทหารบก
กวพท.ขว.ทบ. 97260 กรมข่าวทหารบก 532-3210
กสขว.ขว.ทบ. 97270 กรมข่าวทหารบก 532-3211
กผฝ.ขว.ทบ. 97280 กรมข่าวทหารบก 532-2207
กขวอ.ขว.ทบ. 97290 กรมข่าวทหารบก 532-3209
กรภ.ขว.ทบ. 97230 กรมข่าวทหารบก 532-3215
สำนักงาน จก. ยก.ทบ. 97304 กรมยุทธการทหารบก 532-2333
กองธุรการ ยก.ทบ. 97300 กรมยุทธการทหารบก 532-3339 0-2280-2320
กนผ.ยก.ทบ. 97310 กรมยุทธการทหารบก 532-3334
กยก.ยก.ทบ. 97330 กรมยุทธการทหารบก
กยกอ.ยก.ทบ. 97320 กรมยุทธการทหารบก
กสพศ.ยก.ทบ. 97340 กรมยุทธการทหารบก
กฝศ.ยก.ทบ. 97350 กรมยุทธการทหารบก 532-3335
กกจ.ยก.ทบ. 97360 กรมยุทธการทหารบก 532-3306
กวพ.ยก.ทบ. 97370 กรมยุทธการทหารบก 532-3337
กปศ.บก.ทบ. 97380 กรมยุทธการทหารบก 532-3338
ตู้สาขาโทรศัพท์ ยศ.ทบ. 89000 กรมยุทธศึกษาทหารบก 532-3683-4 0-2241-4068-9
กรมยุทธศึกษาทหารบก 532-3644-6 0-2243-6124-6
กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4840
สำนักงาน จก.ยศ.ทบ. 89001-4 กรมยุทธศึกษาทหารบก 532-1096 0-2241-3665
ธุรการ ยศ.ทบ. 89091 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4032
กกพ.ยศ.ทบ. 89010 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-3663
กยข.ยศ.ทบ. 89030 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-0621
กกบ.ยศ.ทบ. 89040 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-0297
กฝ.ยศ.ทบ. 89020 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4103
กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4106
กศ.ยศ.ทบ. 89050 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4053
กวพ.ยศ.ทบ. 89100 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4037
กภศ.ยศ.ทบ. 89110 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-0793
กคง.ยศ.ทบ. 89065 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4064
กกง.ยศ.ทบ. 89060 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-0696
กสค.ยศ.ทบ. 89070 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4054
กอศจ.ยศ.ทบ. 89140 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4066
กอศจ.ยศ.ทบ. กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-4724
กสน.ยศ.ทบ. 89120 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-3656
กบร.ยศ.ทบ. 89189 กรมยุทธศึกษาทหารบก 0-2241-0767
บก.สบส. 89244 สถาบันการศึกษาทหารบกชั้นสูง 0-2241-0786
สำนักงาน ผบ.สบส. 89201 สถาบันการศึกษาทหารบกชั้นสูง 532-1094
กองอุปกรณ์การศึกษา สบส. 89220 สถาบันการศึกษาทหารบกชั้นสูง
กองวิชาการ สบส. 89230 สถาบันการศึกษาทหารบกชั้นสูง 0-2241-4039
ธุรการ วทบ. 89160 วิทยาลัยการทัพบก 0-2241-3664
สำนักงาน ผบ.วทบ. 89161 วิทยาลัยการทัพบก 532-1095 0-2241-4058
บก.รร.สธ.ทบ. 89300 โรงเรียนนเสนาธิการทหารบก 89336 0-2241-3667
สำนักงาน ผบ.รร.สธ.ทบ. 89301 โรงเรียนนเสนาธิการทหารบก 532-1096 0-2241-4723
สำนักงานผู้บังคับบัญชา กบ.ทบ. 97400 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-2440
กองธุรการ กบ.ทบ. 97410 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3444 0-2280-2341
กนผ.กบ.ทบ. 97420 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3451 0-2280-2414
กกจ.กบ.ทบ. 97430 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3450 0-2280-2412
กกจ.กบ.ทบ. 97430 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3450 0-2280-2412
กกบ.กบ.ทบ. 97440 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3445 0-2282-2407
กองโครงการ กบ.ทบ. 97450 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-2443 0-2280-2409
กองสถิติ กบ.ทบ. 97460 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3448 0-2280-2358
กปชท.กบ.ทบ. 97470 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3447 0-2280-2411
กวพ.กบ.ทบ. 97480 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3446 0-2280-2408
กบร.กบ.ทบ. 97490 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 532-3449 0-2280-2410
รร.กบ.ทบ. 89368 กองส่งกำลังบำรุงทหารบก 0-2241-4101
สำนักงานผู้บังคับบัญชา กร.ทบ. 97550 กองกิจกรรมพลเรือนทหารบก 532-2503 0-2281-8521
กองธุรการ กร.ทบ. 97566 กองกิจกรรมพลเรือนทหารบก 532-2076 0-2281-8646
กนผ.กร.ทบ. 97570 กองกิจกรรมพลเรือนทหารบก 532-2077 0-2280-1082
กกร.กร.ทบ. 97580 กองกิจกรรมพลเรือนทหารบก 532-2079 0-2281-4065
กปจว.กร.ทบ. 97590 กองกิจกรรมพลเรือนทหารบก 532-2078 0-2280-1090
กศ.รร.กร.กร.ทบ. 89370 กองกิจกรรมพลเรือนทหารบก 532-3072 0-2241-2286
สำนักงานผู้บังคับบัญชา สบ.ทบ. 97504 กองสารบรรณทหารบก 532-1552
กองธุรการ สบ.ทบ. 97500 กองสารบรรณทหารบก 532-3552 0-2280-2345
กสบ.สบ.ทบ. 97520 กองสารบรรณทหารบก 532-3553 0-2282-5055
ผพก.สบ.ทบ. 97505 กองสารบรรณทหารบก
กผจ.สบ.ทบ. 97530 กองสารบรรณทหารบก
กกพ.สบ.ทบ. 97540 กองสารบรรณทหารบก 532-2554
กปบ.สบ.ทบ. 87587 กองสารบรรณทหารบก
กบน.สบ.ทบ. 97510 กองสารบรรณทหารบก 532-3588
กคว.สบ.ทบ. 97537 กองสารบรรณทหารบก 532-3557
กธน.สบ.ทบ. 97569 กองสารบรรณทหารบก 532-3559 0-2282-5133
บก.พัน.รร.สบ.สบ.ทบ. 89257 กองสารบรรณทหารบก
สำนักงานผู้บังคับบัญชา กง.ทบ. 97600 กรมการเงินทหารบก 532-2531
กองธุรการ กง.ทบ. 97610 กรมการเงินทหารบก 532-3532 0-2280-2331
กวก.กง.ทบ. 97620 กรมการเงินทหารบก 532-3534
กคจ.กง.ทบ. 97630 กรมการเงินทหารบก 532-3535
กงด.กง.ทบ. 97640 กรมการเงินทหารบก 532-3536
กบช.กง.ทบ. 97650 กรมการเงินทหารบก 532-3537
กนร.กง.ทบ. 97660 กรมการเงินทหารบก 532-3538
ธุรการ รร.กง.กง.ทบ. 89277 กรมการเงินทหารบก 0-2241-4052
สำนักงานผู้บังคับบัญชา จบ. 98888 กรมจเรทหารบก 532-1701 0-2281-2800
กองธุรการ จบ. 98800 กรมจเรทหารบก 532-2701 0-2281-3104
กผค.จบ. 98840 กรมจเรทหารบก 532-3706 0-2281-3238
กตจ.จบ. 98870 กรมจเรทหารบก 532-3708 0-2281-3945
กตป.จบ. 98850 กรมจเรทหารบก 532-3709 0-2281-3256
กสวส.จบ. 98820 กรมจเรทหารบก 532-3712 0-2281-3646
ตู้สาขาโทรศัพท์ สห.ทบ. 1088 กรมสารวัตรทหารบก 0-2246-0050
หมายเลขสอบถาม 99000 กรมสารวัตรทหารบก 0-2246-1216
สำนักงาน จก.สห.ทบ. 99004 กรมสารวัตรทหารบก 0-2245-9312
กองธุรการ สห.ทบ. 99006 กรมสารวัตรทหารบก 0-2245-9938
กองสืบสวนฯ 99021 กรมสารวัตรทหารบก
กศ.รร.สห.สห.ทบ. 99032 กรมสารวัตรทหารบก
ศูนย์วิทยุ สห.ทบ. 99045 กรมสารวัตรทหารบก
สำนักงาน จก.สก.ทบ. 95925 กรมสวัสดิการทหารบก 532-3063 0-2281-7455
กองธุรการ สก.ทบ. 95944 กรมสวัสดิการทหารบก 0-2281-8132
กผค.สก.ทบ. กรมสวัสดิการทหารบก 532-2089 0-2281-9980
กอท.สก.ทบ. 95933 กรมสวัสดิการทหารบก 532-3407 0-2281-9851
กฌป.สก.ทบ. 95725 กรมสวัสดิการทหารบก 0-2281-5452
กสค.สก.ทบ. 95945 กรมสวัสดิการทหารบก 0-2282-8202
กกฬ.สก.ทบ. 95188 กรมสวัสดิการทหารบก 0-2271-2062
กรส.สก.ทบ. 96017 กรมสวัสดิการทหารบก 0-2279-9891
ตู้สาขาโทรศัพท์ สส. 1000-1 กรมการทหารสื่อสาร 532-3689-91 0-2241-0404-7
หมายเลขสอบถาม 95200 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-2031-5
หมายเลขสอบถาม 95599 กรมการทหารสื่อสาร
สำนักงาน จก.สส. 95226 กรมการทหารสื่อสาร 0-2243-0431
ธุรการ สส. 95204 กรมการทหารสื่อสาร 0-2243-1130
กกพ.สส. 95206-7 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-2028
กยข.สส. 95210 กรมการทหารสื่อสาร 532-1091 0-2241-2029
กกบ.สส. 95216 กรมการทหารสื่อสาร 532-1090 0-2241-3647
กปช.สส. 95229 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-3036
รร.ส.สส. 95241 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-0396
พัน.นร.รร.ส.สส. 96851 กรมการทหารสื่อสาร 0-3447-1984
กศ.รร.ส.สส. 95337 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-0400
กสส.สส. 95252 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-3033
กวก.สส. 95360 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-3726
กจห.สส. 95357 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-0416
กภ.สส. 68953 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-3370
กจสท.สส. 95353 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-2001
กบร.สส. 95316 กรมการทหารสื่อสาร
กคส.สส. 95397 กรมการทหารสื่อสาร 0-2241-3040
กผสป.สส. 96770 กรมการทหารสื่อสาร 0-2243-0428
พัน.ส.ซบร.เขตหลัง 96753 กรมการทหารสื่อสาร 532-3604 0-3447-1985
กข.ออท. กรมการทหารสื่อสาร 95362 0-2241-4345
ตู้สาขาโทรศัพท์ กซอส.สส. 68972-4 กรมการทหารสื่อสาร 0-2971-3420
ตู้สาขาโทรศัพท์ ส.1 96700 กรมการทหารสื่อสาร 532-3070 0-3447-1983
ตู้สาขาโทรศัพท์ สพ.ทบ. 94700 กรมสรรพวุธทหารบก 532-3672-4 0-2243-1061
สำนักงาน จก.สพ.ทบ. 94704 กรมสรรพวุธทหารบก
ธุรการ สพ.ทบ. 94741 กรมสรรพวุธทหารบก
กกพ.สพ.ทบ. 94705 กรมสรรพวุธทหารบก
กยข.สพ.ททบ. 94712 กรมสรรพวุธทหารบก 532-1110
กกบ.สพ.ทบ. 94728 กรมสรรพวุธทหารบก 0-2241-3213
กปช.สพ.ทบ. 94722 กรมสรรพวุธทหารบก 0-2241-3017
กผช.สพ.ทบ. 94772 กรมสรรพวุธทหารบก 0-2243-9139
กวก.สพ.ทบ. 94778 กรมสรรพวุธทหารบก
กจห.สพ.ทบ. 94732 กรมสรรพวุธทหารบก 0-2241-4808
รร.สพ.สพ.ทบ. 94830 กรมสรรพวุธทหารบก
กศ.รร.สพ.สพ.ทบ. 94810 กรมสรรพวุธทหารบก 532-2128 0-2241-4416
ศอ.สพ.ทบ. 94756 กรมสรรพวุธทหารบก 0-2241-1382
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขส.ทบ. 95499 กรมขนส่งทหารบก 532-3686-7 0-2241-04417-8
ตู้สาขาโทรศัพท์ ขส.ทบ. 1005 กรมขนส่งทหารบก
สำนักงาน จก.ขส.ทบ. 94502 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-1358
ธุรการ จก.ขส.ทบ. 94500 กรมขนส่งทหารบก
กกพ.ขส.ทบ. 94510 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-0959
กยข.ขส.ทบ. 94520 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-1565
กกบ.ขส.ทบ. 94540 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-5048
กงป.ขส.ทบ. 94565 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-4425
กจห.ขส.ทบ. 95470 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-5047
กวก.ขส.ทบ. 94530 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-0769
กจย.ขส.ทบ. 94590 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-0961
รร.ขส.ทบ. 94601 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-4408
กค.ขส.ทบ. 94630 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-0408
กซ.ขส.ทบ. 94643 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-2023
กยพ.ขส.ทบ. 94658 กรมขนส่งทหารบก 0-2241-0410
ตู้สาขาโทรศัพท์ กรม.ขส.รอ. 68906 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ 0-2521-040 0-2521-1750
ธุรการ กรม.ขส.รอ. 68905 กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
ตู้สาขาโทรศัพท์ พธ.ทบ. 96001-5 กรมพลาธิการทหารบก 532-3655-6 0-2588-3420-1
สำนักงาน พธ.ทบ. 96009 กรมพลาธิการทหารบก 512-1302 0-2588-3383
ธุรการ พธ.ทบ. 96000 กรมพลาธิการทหารบก 532-3301 0-2588-0517
กยข.พธ.ทบ. 96007 กรมพลาธิการทหารบก 0-2588-3142
กกบ.พธ.ทบ. 96008 กรมพลาธิการทหารบก 0-2588-0815
รร.พธ.พธ.ทบ. กรมพลาธิการทหารบก 532-3074 0-2585-8847
ตู้สาขาโทรศัพท์ ยย.ทบ. 96401-2 กรมยุทธโยธาทหารบก 0-2579-1956
96176 กรมยุทธโยธาทหารบก 0-2579-1422
สำนักงานผู้บังคับบัญชา ยย.ทบ. 96173 กรมยุทธโยธาทหารบก 0-2579-0567
ธุรการ ยย.ทบ. 96047 กรมยุทธโยธาทหารบก
ตู้สาขาโทรศัพท์ วศ.ทบ. 1036-7 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-1554
หมายเลขสอบถาม 99800 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-1561
สำนักงาน จก.วศ.ทบ. 99804 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-8613
ธุรการ วศ.ทบ. 99822 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-0532
กผค.วศ.ทบ. 99812 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-8612
รร.วศ.ทบ. 99843 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-9516
กศ.รร.วศ.ทบ. 99846 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-8609
กวก.วศ.ทบ. 99856 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-9518
กค.วศ.ทบ. 99872 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-9517
กองโรงงาน วศ.ทบ. 99900 กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก 0-2579-9593
ตู้สาขาโทรศัพท์ กส.ทบ. 1056-7 กรมการสัตว์ทหารบก 552-3692 0-3424-2825
หมายเลขสอบถาม 50500 กรมการสัตว์ทหารบก 0-3425-4517
สำนักงาน จก.กส.ทบ. 50511 กรมการสัตว์ทหารบก 552-1408 0-3424-2804
ธุรการ กส.ทบ. 50514 กรมการสัตว์ทหารบก 552-1409
กผค.กส.ทบ. 50519 กรมการสัตว์ทหารบก
กวก.กส.ทบ. 50534-5 กรมการสัตว์ทหารบก
กค.กส.ทบ. 50540 กรมการสัตว์ทหารบก 0-3425-1636
กสว./ปพ.กส.ทบ. 50547 กรมการสัตว์ทหารบก
โรงพยาบาลสัตว์ ทบ. 50551 กรมการสัตว์ทหารบก
รร.กส.กส.ทบ. 50589 กรมการสัตว์ทหารบก
กศ.รร.กส.กส.ทบ. 50596 กรมการสัตว์ทหารบก
ตู้สาขาโทรศัพท์ จทบ.ร.บ. 50710-3 กรมการทหารช่าง/จังหวัดทหารบกราชบุรี 552-3697-9 0-3233-7014
0-3233-738 กรมการทหารช่าง/จังหวัดทหารบกราชบุรี 0-3233-7488
ตู้สาขาโทรศัพท์ รพ.พระมุงกฎเกล้า 1020-5 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 532-3668-9 0-2246-1400-28
หมายเลขสอบถาม 93662-3 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า
สำนักงานผู้บังคับบัญชา พบ. 94448 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า
ธุรการ พบ. 94400 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-5620
กกพ.พบ. 94410 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-5639
กยข.พบ. 94430 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-5627
กกบ.พบ. 94440 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-5162
กวก.พบ. 94490 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-5615
กคพ.พบ.. 94300 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-8888
รร.สร.พบ. 94310 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-9311
กศ.รร.สร.พบ. 94313 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า
ธุรการ วพบ. 93554 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-8158
ธุรการ วพบ. 93554 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า 0-2245-8158
รร.พยาบาล 93558 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า
ธุรการ รพ.พระมุงกฎเกล้า 93370 กรมแพทย์ทหารบก/โรงพยาบาลพระมุงกฎเกล้า