» ข้อมูลหน่วย

               LINK
  » ศูนย์การทหารราบ

  » โรงเรียนทหารราบ

  » กองพันนักเรียนที่ ๒

   

กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

ประวัติย่อ
การจัดตั้ง กองการศึกษา โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ
  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖  เป็นหน่วยในการบังครับบัญชาของโรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ

 พื้นที่ตั้งหน่วย

  • พ.ศ.๒๔๙๖ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ต.ทะเลชุบศร. อ.เมือง จว.ลพบุรี

  • พ.ศ.๒๕๑๐ ย้ายไปที่เข้าที่ตั้งใหม่ ค่ายธนะรัชต์ หมู่ 3 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จว. ประจวบคีรีขันธ์

  • พ.ศ.๒๕๓๘ ย้ายเข้าที่ตั้งปัจจุบัน  (อาคารหลังใหม่)  ภายในพื้นที่ค่ายธนะรัชต์

ปรัชญา
สร้างองค์แห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  วิทยาการทันสมัย  มุ่งสู่มาตรฐาน  เน้นคุณภาพ  มากกว่าปริมาณ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการของทหารราบ  เพื่อดำเนินการฝึกศึกษากำลังพลของเหล่าทหารราบ  ให้มีขีดความสามารถปฏิบัติการทางทหารในทุกระดับความขัดแย้ง  และสามารถปฏิบัติภารกิจตามตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปณิธานหัวใจครู  คือ  ผู้ให้ ๓ ประการ  ได้แก่
๑. ให้ตัวอย่างการปฏิบัติตนที่ดีกับลูกศิษย์
๒. ให้ความรู้ และการปฏิบัติที่ถูกต้องกับลูกศิษย์
๓. ให้คำแนะแนวทางที่ถูกต้องในการเป็นทหารอาชีพกับลูกศิษย์

ภารกิจ

1. ดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นักเรียนในหลักสูตรต่างๆของเหล่าทหารราบ

2. จัดอาจารย์, ครู ไปทำการสอนวิชาทหารราบ ให้กับโรงเรียนทหารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดำเนินการให้การศึกษาและปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่จะทำหน้าที่ อาจารย์,ครู ในโรงเรียนทหารราบ

4. พิจารณา และเสนอความต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในโรงเรียนทหารราบ

5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

การจัด

อดีตผู้บังคับบัญชา

หัวหน้ากองการศึกษา  รร.ร.ศร.

๑.  พ.อ.สวัสดิ์        เผ่าบุญเสริม                      ตั้งแต่    ๒๑  ธ.ค.  ๙๖  -  ๒๙  ก.ย.  ๙๗

๒. พ.อ.ประยูร        นุทกาญจนกุล                    ตั้งแต่    ๓๐  ก.ย.  ๙๗  -  ๒๓  ธ.ค.  ๙๘

๓.  พ.อ.สด           ประยูรศุข                          ตั้งแต่    ๒๔  ธ.ค.  ๙๘  - ๒๓  เม.ย. ๐๐

๔.  พ.อ.วิเชียร        ชินะโยธิน                         ตั้งแต่    ๒๔  เม.ย. ๐๐   -  ๑๑  ต.ค.  ๐๒                             

๕.  พ.อ.ปิ่น            ธรรมศรี                           ตั้งแต่    ๑๒  ต.ค.  ๐๒  -  ๒๗  พ.ค. ๐๗                                

๖.  พ.อ.สนิท          หวังเจริญ                         ตั้งแต่    ๒๘  พ.ค. ๐๗   -  ๒๙  ต.ค.  ๐๗

๗.  พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์   มหารักขกะ                       ตั้งแต่    ๓๐   ต.ค. ๐๗   -  ๒๖  ม.ค.  ๑๓

๘.  พ.อ.ประสิทธิ์      วรเนตร                           ตั้งแต่    ๒๗  ม.ค. ๑๓   -  ๒๘  ม.ค.  ๑๗

๙.  พ.อ.ประเสริฐ      สาระพัฒน์                       ตั้งแต่       ๑  มี.ค. ๑๗   -  ๒๘  ธ.ค.  ๑๘

๑๐.พ.อ.เอี่ยม          จันทรสนธิ                        ตั้งแต่    ๒๒  มี.ค. ๑๙   -  ๒๒  พ.ค.  ๒๐

๑๑.พ.อ.ประพนธ์      วิสูตร                              ตั้งแต่    ๒๓  พ.ค. ๒๐   -  ๒๘  ต.ค.  ๒๔

๑๒.พ.อ.ประเสริฐ     พิบูลย์วงศ์                         ตั้งแต่    ๒๙   ต.ค. ๒๔   -  ๑๐  พ.ค.  ๒๕

๑๓.พ.อ.ปานเทพ     ภูวนารถนุรักษ์                    ตั้งแต่    ๑๑  พ.ค. ๒๕   -   ๑๑  ต.ค.  ๒๖

๑๔.พ.อ.ธีระนิติ       โชติยานนท์                       ตั้งแต่    ๑๒  ต.ค. ๒๖   -  ๒๘  ม.ค.  ๒๙

๑๕.พ.อ.วรา           วรุตตมางกูร                       ตั้งแต่    ๒๙  ม.ค. ๒๙   -  ๒๕  ต.ค.  ๓๐

๑๖.พ.อ.ศักดิ์ศรี       แข็งแรง                           ตั้งแต่    ๒๕  ต.ค. ๓๐   -  ๓๑  มี.ค.  ๓๑

๑๗.พ.อ.นพดล       วรรธโนทัย                         ตั้งแต่    ๓๑  มี.ค.  ๓๑   -  ๑๕  ก.ย. ๓๑                                                     

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  รร.ร.ศร.

๑.  พ.อ.นพดล        วรรธโนธัย                         ตั้งแต่    ๑๕  ก.ย.  ๓๑  -  ๒๒  ต.ค. ๓๒

๒. พ.อ.เดชา           บุญญะไชย                        ตั้งแต่    ๒๒ ต.ค. ๓๒  -  ๑๘  พ.ย.  ๓๖

๓.  พ.อ.กานต์         สุมะโน                             ตั้งแต่    ๑๘  พ.ย.  ๓๖  -   ๑๐  พ.ย.  ๓๘

๔.  พ.อ.สุภนิตย์       วีรเธียร                             ตั้งแต่    ๑๐   พ.ย.  ๓๘  -   ๑๒ พ.ย.  ๓๙

๕.  พ.อ.นุ              โชติสันต์                           ตั้งแต่    ๑๔  พ.ย.   ๔๐  -      ๑  ต.ค. ๔๔

๖.  พ.อ.ยุทธนา       ปานมุข                             ตั้งแต่      ๑   ต.ค.  ๔๔  -   ๓๐  ต.ค.  ๔๕

๗.  พ.อ.ณรงค์         สุดประเสริฐ                       ตั้งแต่    ๓๐   ต.ค. ๔๕   -  ๓๐  เม.ย.  ๔๖

๘.  พ.อ.เกษม         พริ้งรักษา                          ตั้งแต่    ๓๐  เม.ย. ๔๖   -      ๑  พ.ย.  ๔๗

๙.  พ.อ.องอาจ       คุรี                                   ตั้งแต่      ๑  พ.ย. ๔๗   -  ๑๔  มิ.ย.  ๔๙

๑๐.พ.อ.ธรณิศ         นิลวิไล                             ตั้งแต่    ๑๔  มิ.ย.  ๔๙  

 

ผู้บังคับบัญชา

พ.อ.ธรณิต      นิลวิไล
ผอ.กศ.รร.ร.ศร.

 

พ.อ.รุ่งโรจน์     คำแน่น
รองผอ.กศ.รร.ร.ศร.